Education Menu

 

Features Menu

 

Additional Menu

 

Now Online

We have 85 guests online
 

@edulanka

 

Follow US

Twitter You Tube Google Plus
Pinterest Facebook EduLanka Blog

 

Information Zone

eduLanka Sinhala

Welcome to eduLanka.LK, Largest online education web site in Sri Lanka & most popular educational web site among Sri Lankan students. EduLanka, Best nonprofit & educational website is provided large numbers of online lessons, education related course information, teachers information, E books, examination result alerts, goverment job alerts, tuition class information, career guide for school leavers and more resources related to education in Sri Lanka. Edulanka provides education related resources from primary education, O-Level & A-Level education, University & Postgraduate education and vocational training education.

EduLanka IDN Domains http://එඩියුලංකා.ලංකා http://எடியுலங்கா.இலங்கை


jobs Mathematics SLAS Exam Dharma Education Results 

Inside Online School

Share Us

Home Page Other Education Dharma School (දහම් පාසල් සහ පිරිවෙන් විභාග)

Dharma School - Examination test paper
Tuesday, 03 May 2011 20:06

úod¾:d,xldr oyï mdi,

oïmE,eiai - kdrïu,

09 - jir

1. ñysÿ ysñhkaf.a jhi ........................ § ........................ rdcHh iufha § msßksjka mEfõ h'

2. ....................... úydr uyd foaúhf.a Wmka .u h'

3. wïnmd,s Wmdisldj meúÈj ........................ jQjd h'

4. nqÿka jykafiaf.a wdodyk lghq;= ........................ mßoafoka ixúOdkj flßKs'

5. nkaOq, fiakdm;s §>ldrdhk weu;sf.a ........................ h'

6. ix>ñ;a;d f;rKsh msßksjka mEfõ ........................ rdc iufha h'

7. nqÿka jykafia jirlg udi ........................ la ioyï pdßldfõ fhÿks'

8. fYdalh ìh hkdÈh yg .kafka ............... ksid nj .............. nuqKdg wjfndaO jk f,i O¾u foaYkd l,y'

9. ñysÿ ysñhka Y%s ,xldfõ jev ........................ jirla isáfha h'

10. nqÿka jykafia ........................ mßks¾jdk Od;=fjka msßksjka mEy'

11. foajo;a; l=udrhd meúÈ ù ....................... ,eîug iu;a úh'

12. ..................... iQ;%h ..................... ;jqikag foaYkd lrñka m%:u O¾u foaYkdj meje;aù h'

13. m%:u O¾u¥; msßi msg;alr yeßfha NslaIQka ........................ la jQ miqj h'

14. nqÿ oyu ........................ mqnqÿ lrjk oyuls'

15. ñysÿ ysñhka u<jqka yd foúhka ms§u fjkqjg u<jqkag yd foúhkag ........................ lsÍug u. fmkaù h'

16. Y%S úl%urdcisxy rcq bx.%SiSkag w,a,d fok ,oafoa ........................ úiskau h'

17. wx.=,sud, ry;ka jykafia l, ........................ l%shdj ........................msß; f,i yeÈka fõ'

18. nqÿ oyfuys l¾u hkafkka olajkafka ........................ l%shd fõ'

19. úydr uyd foaúhf.a mshd ........................ rcq kñka yÿkajhs'

20. wl=i,a f,i ie,flkafka isf;ys yg .kakd ................ $ .............. yd ................ hk whym;a ffp;isl h'

21. ìïìidr rc;=ud ........................ bÈlr mQcd lf,a h'

22. nqÿka jykafia ........................ fmdah Èk msßksjka mEy'

23. nqÿkaf.ka oyï wid rÊcqud,d ...................... úh'

24. nqoaO;ajfhka ........................ jk j¾Ifha § ìïìidr rc;=ud ñh .sfha h'

25. Y%s ,xldfõ ldka;d meúoao ........................ f;rKsh meñK wdrïN lf<a h'

26. wfkams`vq isgq;=ud ........................ bÈlr mQcd lf,a h'

27. msh rcq urd ............... ,nd .kakd fuka wcdi;a; l=ureg Wmfoia ÿka fyf;u ................. urd ;ud ................... nj mejiS h'

28. mQ¾jdrduh Wmdisldj ........................ bÈlr mQcd lf,a h'

29. nqÿka jykafia Ôjudk iufha § meúÈ jQ wka;su Y%djlhd jkafka ........................ msßjeðhdhs'

30. wx.=,sud, ........................ meúÈ úh'

31. Wmka ì<sof. uqfjys m<uq jrg uõ lsß .Eu ........................ lg .Eu f,i yeÈka fõ'

32. uydkd. Hqj rc foajdkïmsh;siai rcqf.a ........................ ls'

33. uy fuõkd Whk mQcd lf,a ........................ rc;=ud h'

34. ix>ñ;a;d f;rKsh ........................ úg ........................ úfhys miq jQjd h'

35. nqÿka jykafia ;=, meje;s ........................ Yla;sh;a ........................ ffO¾h;a ksid wiQ jeks úfha§;a md .ukska u jäñka ckfi; ie,iQy'

36. wdkkao f;reka ry;a jQfha ........................ f;rekaf.ka oyï wid h'

37. jpkfhka jk jerÈ ........................ ls'

38. ukd, hqj, fmdarefjka niaijkafka ukd,shf.a ....................... úisks'

39. nqÿrcdKka jykafia fõrxcd kqjr ........................ jk jia ld,h .; lf,a fldfy [email protected]

40. wkq,d foaúhf.a ieñhd jkafka ........................ kï hqj rcq h'

41. L, hq;= oE fkdlr isàu ........................ l¾uhls'

42. nqÿka urd ........................ moúh ,eìh yels hehs ........................ f;reka uq,dù isáfha h'

43. nqoaO m%;sud wh;a jkafka ........................ kï jQ l,d wx.hg h'

44. rÊcqud,d iaúñ ÈhKshf.a ovqjñka ksoyia jQfha nqÿka ;=< mej;s wiSñ; ...................... ksidh'

45. nqÿka jykafia yd iu jhfia isá rfcls ........................ rc;=ud'

46. rcf.or oyï foiSfï § ..................... ysñfhda ...................... yd ....................... iQ;% Wmfhda.S lr .;ay'

47. ,xld NslaIqKS iudch ........................ foaúh we;=¿ msßi meúÈ ùfuka wdrïN úh'

48. wx.=,sud,g nqÿka iómhg taug fkdyels jQfha nqÿka jykafia ........................ l, neúks'

49. iqcd;d isgqfoaúhf.a yd pqkao l¾udr mq;%hdf.a odkh hk odk folska u ........................ wdksixi ,efnk nj nqÿka jykafia jod<y'

50. Y%S ,xld NslaIqKS Ydikh we;s lsÍug mqfrda.dój l%shd lf,a ........................ foaúhhs' wkq,d

51. u.=,a fmdarefõ § ukd,sh isákafka ukd,hdf.a ........................ miska h'

52. fõrxcdfõ .; l, jia ld,fha § ............ fokq ,nk ............. j¾.hla nqÿka jykafiag odkh ioyd ,eìKs'

53. foõo;a f;reka ....................... uila .s,kaj isáfha h'

54. wioDi uyd odkh ms<s.ekaùug ........................ ìij ........................ rc;=udg Wmfoia ,nd ÿkafka h'

55. wcdi;a; rcq ;u mshd ........................ ;nd urd ouk woyiska isr.; lf,a h'

56. f,daNh hkq ........................ .;shhs'

57. ixL; O¾uhkaf.a ..................... " ..................... " ...................... hk ,laIK;%h olakg we;'

58. ñysÿ ysñ Y%S ,xldjg jäk úg ........................ rc ;=ud ........................ fhfoñka isáfha h'

59. ialkaO mßks¾jdKh ........................ jYfhka o yeÈka fõ'

60. jiaildr weu;s wcdi;a; rcq jÊð rdcHh wdl%uKh lsÍug iQodkï jk nj nqÿkag okajk úg Wka jykafia ........................ kqjr ........................ ys jev úiQy'

61. mqlal=id;S u,a, mq;%hd ........................ ;jqidf.a wkq.dñlfhla úh'

62. G;ajd hkq ........................ mohls'

63. ix>ñ;a;d f;rKsh jevu jk úg f;rKska jykafia,d .................... kula iu. meñKsfha h'

64. merKs ld,fha orejdg kï ;eîug iQodkï l, W;aij wjia:dj ........................ ux.,H kñka yÿkajhs'

65. mgdpdrdjf.a ieñhd ñh .sfha ...................... lsÍfuks'

66. tâjâ o is,ajd l=ure uq,ska u wOHdmkh ioyd fhduq lf,a yqKqmsáfha ........................ úydrhg h'

67. Wvg ti jQ ...................... fldäh .................... wkq kdysñhka ìu oud md.d ...................... fldäh ti jQy'

68. p;=rd¾h i;H ms<sno ksjerÈ wjfndaOh ........................ iïud ÈÜÀh fõ'

69. ish,a, iu is;ska bjiSu ........................ .=Kh f,i yeÈkafõ'

70. is;Sfï yd úuiSfï w.h ........................ iQ;%fhka m%lg fõ'

71. ñysÿ ysñhka ........................ fmdah Èkfha Y%S ,xldjg jeähy'

72. wysxil l=ure ................ urñka .................. lmd ................ud,hla oud.;a neúka ..................... kï úh'

73. laf,aY m¾ks¾jdKh ........................ f,i o yeÈka fõ'

74. foõo;a f;reka mxp hdpkh bÈßm;a lr ....................... isÿ lsÍu ioyd u. i,id .;af;a h'

75. uqÿ udrelr .ekSu isÿ flfrkafka ........................ újdy Èkfha §h'

76. mrdNj iQ;%h wka;¾.; jkafka ........................ ksmd;fha h'

77. l=i,a wl=i,a f;dard .; hq;= wdldrh ........................ iQ;%fhka meyeÈ<s lrhs'

78. pqkaol¾udr mq;%hd nqÿkag mQcd l, úfYaI wdydrh ........................ kñka yeÈkafõ'

79. j,sisxy yßiapkaø ue;s;=ud ....................... j¾Ifha ........................ ui ........................ jk Èk t;=udg jhi wjqreÿ ........................ jk úg ñh .sfha h'

80. újdy hqj, uqÿ udrelr.kq ,nkafka ........................ újdyhg wkqjhs'

81. oafõYh hkq wruqKq iu. ........................ .;shhs'

82. w;a:iaioajdr cd;l l;dfjka ........................ ms<sno meyeÈ<s lrhs'

83. j¾;udkfha bÿ,a lg.Eu fyj;a n;a leùfï ux.,Hh merKs l, ........................ ux., kñka yeÈkaù h'

84. ñysÿ ysñhka jevu lr udi ........................ la .; jQ miq ........................ f;rKsh jevu jQjd h'

85. mqKaKuka;dks mq;a; f;rekaf.a uj ........................ kï jQjd h'

86. nqÿka jykafia O¾uh foaYkd lf,a ........................ jeälr .ekSug fkdfõ'

87. nqÿka jykafiaf.a jhi ........................ § ìïìidr rc;=ud ñh .sfha h'

88. ñysÿ ysñhka iu. ........................ idufKarhka jykafia o jeähy'

89. jdßhfmd, Y%S iqux., wkqkdysñhka ........................ .%dufha Wm; ,eî h' th l=reKE., Èia;%slalfha ........................ y;am;a;=jg wh;a jQjls'

90. ìïìidr rc;=udf.a ........................ jk ........................ l=ure múgq woyia we;s ........................ f;reka wdY%h l, ksid fkdu. .sh wfhls'

91. isÿlrk ishÆ l%shdjkaf.a úmdl ;udg ,efnk nj ms<s.ekSu ....................... iïud ÈÜÀh fõ'

92. mgdpdrdjf.a fojk orejd ...................... /f.k .sfha h'

93. kï §u fyj;a kï m%isoaO lsÍu ........................ újdy f,i yÿkajhs'

94. fldfid,a rc;=ud nqoaO;ajfhka ........................ jif¾ § muK ........................ .sh wfhls'

95. ix>ñ;a;d f;rKsh Y%S nqoaO j¾I ............ jekafkys ............ mqr mif,diajl fmdah Èk Y%S ,xldjg jeäfha h'

96. pqkao ........................ lrefjls'

97. mqoa., ieleiafuys we;s rEmh ........................ o fõokdj ........................ o ix{dj ........................ o ixLdr ........................ o ú[a[dK ........................ o O¾ufhys Wmudlr we;'

98. mdg,S" wïn,ÜÀld" mdg,S.%du hk ia:dkhkays § nqÿka jykafia oyï foiqfõ ........................ uq,a lr .ksñks'

99. ñysÿ ysñhka iu. meñKs ........................ Wmdil ta jk úg ........................ ù isáfha h'

100. j,sisxy yßiapkaø uy;d n%ysupdÍ Ôú;hla .; lsÍug wêIaGdk lf,a jhi .................. §h'

101. m[apialkaOhdf.a úkdYfhka isÿjk m¾ks¾jdKh ........................ m¾ks¾jdKh f,i yÈkafõ'

102. foajo;a; f;reka ........................ l=ure ........................ md ;ud fj; myojd .;af;a h'

103. fl;md¿ jQ nuqKd nqÿkaf.ka O¾uh wid ................ úh'

104. ìïìidr rcq isr.; l, miq Tyq ne,Sug yels jQfha ................ rcqf.a ................. ;=ñhg muKs'

105. mgdpdrdjf.a jeäuy,a orejd ...................... jeà ñh .sfha h'

106. wysxil ........................ " ........................ weÿre ;=udf.ka wOHdmkh ,eî h'

107. w;afmd;a ;eîu f,i yeÈkafjkafka ........................ h'

108. ix>ñ;a;d f;rKsh Y%S ,xldjg meñfKk úg /f.k wdfõ .................... jykafiaf.a ..................... YdLdjh'

109. iaÓrju ;=ka uilska msßksjka mdk nj jodf,a ...................... kï ia:dkfha jev isák wjia:dfõ h'

110. j,sixy yßiapkaø ue;s;=ud ................... iud.fï ..................... yd m%Odk .................... hk ;k;=re ±Í h'

111. mqoa.,hd úiska w;ay, hq;= wka; ........................ ls'

112. fÊ;jkdrduh yd mQ¾jdrduh fldai, rdcHfha ........................ msysgd we;'

113. ñysÿ ysñhka j¾I ........................ WmdOHdhka jykafiaf.ka .............. " ..........yod<y'

114. jdßhfmd, Y%S iqux., wkq kdysñhka ........................ wêm;s moúh;a ........................ wêm;s moúh;a ±Í h'

115. ix>ñ;a;d l=ußh .................. f;rKshf.a .................... yd .................. f;rKshf.a ............... meúÈ jQjd h'

116. iïmQ¾Kfhka flf,iaj,ska ksoyiaùu ........................ mßks¾jdKh f,i yeÈka fõ'

117. ;reKshl ;reKhl=g újdy lr §u ........................ kñka yeÈka fõ'

118. wïnmd,s Wmdisldjf.a odk jdrh uqo,g ,nd fok f,i ........................ b,a,d isáhy'

119. foõo;a f;reka ....................... wi, § ñh .sfha h'

120. ilauka lsÍu je,lSu ioyd ............... rcq ................... ,jd ................. rc;=udf.a ................. me,ù h'

121. hám;=,a m,k ,`o msh rcqf.a fom;=f,ys ................., ............... yd ............... .,ajd .............. r;a lrù h'

122. wcdi;a; rcq ìïìidr rc;=udg jO fok úg msh rcq ........................ ù isáfha h'

123. fldfid,a rcqf.a ........................ f,i ........................ nuqKd lghq; lf,a h'

124. ix>ñ;a;d l=ußh meúÈ jk úg ........................ jk úfha miq úh'

125. ñysÿ ysñhkaf.a meúoao Wmiïmodj yd ry;aùu hk wjia:d ;=k ....................... isÿúh'

126. nqÿka jykafia .............. rc;=udg .............. ksldfha ............... iQ;%h §¾>j meyeÈ<s lrñka oyï foiQy'

127. jdßhfmd, Y%S iqux., kd ysñhka ................ jykafia ;u isjqf¾ ................... i.jdf.k wdrlaId lf,a h'

128. hfidaord foaúhf.a fidfydhqrd ........................ kï úh'

129. nuqKd yd Tyqf.a orejka nqÿkaf.ka O¾uh wid ................ úh' fidajdka

130. rÊcqud,d ...................... m%foaYfha tla;rd ...................... f.orl fiajh l, ...................... ls'

131. mqKaKuka;dks mq;a; f;rekaf.a wdpd¾hjrhd jQfha ........................ f;reka h'

132. ießhq;a ysñhka msßksjka md ........................ uq.,ka f;reka msßksjka mEy'

133. iïmQ¾Kfhka ;DIaKdfjka ksoyiaùu

Last Updated on Tuesday, 03 May 2011 20:17
 

Add comment

Add comments relevant to this Article. මෙම ලිපියට අදාලව පමණක් අදහස් එකතු කරන්න.


Security code
Refresh

4.jpg

Download Toolbar

 
 

Most Popular Articles

Latest Articles

Copyright © 2005 - 2016 (ඉස්කෝලේ) eduLanka Online Education School of Sri Lanka