Education Menu

 

Features Menu

 

Additional Menu

 

Now Online

We have 68 guests online
 

@edulanka

 

Follow US

Twitter You Tube Google Plus
Pinterest Facebook EduLanka Blog

 

Information Zone

eduLanka Sinhala

Welcome to eduLanka.LK, Largest online education web site in Sri Lanka & most popular educational web site among Sri Lankan students. EduLanka, Best nonprofit & educational website is provided large numbers of online lessons, education related course information, teachers information, E books, examination result alerts, goverment job alerts, tuition class information, career guide for school leavers and more resources related to education in Sri Lanka. Edulanka provides education related resources from primary education, O-Level & A-Level education, University & Postgraduate education and vocational training education.

EduLanka IDN Domains http://එඩියුලංකා.ලංකා http://எடியுலங்கா.இலங்கை


jobs Mathematics SLAS Exam Dharma Education Results 

Inside Online School

Share Us

Home Page Digital Library - පුස්තකාලය Sandesha - සිංහල සන්දේශ කාව්‍යයයන්

ගිරා සංදේශය 3 කොටස
Monday, 04 July 2011 22:48


171. සිකි පිල් සත් කෙළේය ගිරි කුළේය - රොන් සක් සක ඹළේය තුරු බෙළේය

බිඟු දැල් වමුදුළේය ගජ රළේය - රජ සිරි අත් කෙළේය වන ගෙළේය


172. දිලි හෙන ග ඟු ලැ ලි ය ඇද - හැලිය - ගිලි මල් ‍රොනවුලිය සුදු වැලිය

ම ද ම ත් හස කැලිය වන විලිය - දැ ක ය ව මන කලිය වන මලිය


173. අතු අතිනැද ග සා ය තුරු රැසාය - කෙළන පන්දු ලෙසාය සහ තොසාය

පැන - ගෙන වන හිසාය මග අසාය - යන වඳුරන් නිසාය නොව ලසාය


174. අඹ දළු තඹ පබා සිඳ නොතබායා - ගෙන තම පිය අඹා තුඩග තබායා

සිඹ සිඹ රති ලොබා දෙපිය ගබායා - උන් පරපුටු සුබා සකි නරඹායා

175. ඉඳුනිල් කොළ තුරා එපැහැ යුරායා - විලිකුන් අඹ වුරා තුඩගිනිරායා

එන රස උරා උරා ලොබ නොහැරායා - නරඹ රඳන ගිරා පෙළ ඉඳුරායා


176. එන රිවි බිඹු දුලා ගිරග බලායා - ගිරි නිල් මල් තුල දිගු හඬ සසලායා

දිගු කර නිල් ගෙලා දිගු හඬ ලායා - රඟන මොනර බලා නොසිට පලායා


177. දුන‍ුකේ පෙති ගොතා වරල ඉතායා - පිපි මල් රොන් ගතා තවර ගතායා

වියොවග යුද පතා එවන පෙතායා - එන වන සර කතා නොකර කතායා


178. ව න සර දුක තම සිත බිය සලසා - ග න ගැබ ලෙළ දෙන විදුලිය විලසා

ව න ගැබ ඔබිනොබ පැන යන නොලසා - තැන තැන මුව රළ දැක යව සතොසා


179. ව න විල් වැද බොල් සෙවෙලැඟ තවරා - ග න වල් කැල ඇර ගෙන අතිනුදුරා

දි ගු උල් සිඟු යොමු කර කර අඹරා - පි ළි මල් වන මීවුන් දකු නුදුරා


180. වි ල් තෙර වළ බිඳ හෙව මඬ තවරා - බොල් කර හෙළ නෙළුඹල කමිනුදුරා

බොල් කෙළ පෙණ පිඬු දෙකොළින් වගරා - ව ල් වැද යන ඌරන් බල ඉඳුරා


181. වැ ද සෙද උනුනට පසු නොබසිමිනේ - බි ඳ බිඳ අඹ කැන් ගෙන අතිනේ

ඇ ද ඇද තුරු වැළ ගළපන ලෙසිනේ - රොද බැඳ එන රිළවුන් බල තොසිනේ

 

182. නිති වැළලා ගෙන තුරු හිමියනි - එන බමරුන් දැහැ පලු පතතිනි

සිටි පිපි ලිය දැක කුලඟන මෙනි - සකි ලස නොව යව තොස වඩමිනි


183. ලොබ කොට දුන් ගිරවුන් තුඩු පබා - අසු කොට නොහැරම ඇතුළත තබා

පිට තට පෑ යුරු බිඹු වැළ සුබා - ත - නෙතට පෙනෙනුය මහ වන ගැබා


184. නික සළ වැලි තල පිටුවල ‍වෙනේ - පිල ඹල සිකි කෑන් ලෙස වෙන වෙනේ

රොනදොළ බිඟු මුළු රැඳි තැන ‍ තැනේ - පැ හැ දු ළ මල් කස තුරු වැළ පෙනේ


185. දි සි නි ම ල් වන දෙව් කලා - මි ණි මෙවුල් ලෙස මන කලා

රැ ඳි මි දෙල් මල් කැන් බලා - යව කො‍ෙඬාල් මිනි සිරි සුලා


186. ව න දෙවඟන සරණත ලා - තැන තැන වැකි ලෙස උදුලා

ව න තුරු හිස රැඳි ළ දලා - ම න තොස කර බල එකලා


187. ගු ව න පැතිරි රවි රැසිනේ - එ ව න බියෙන් සැඟවෙමිනේ

සැලෙන අඳුරු කැටි ලෙසිනේ- එලෙ න වවුලු කැලන් පෙනේ


188. එ ව න රජුගෙ තද තෙද මුළු - බ ම න විලස පෑ සුලකුළු

ස ර න විලස විලිකුළු මුළු - ත මන ලෙසට බලඟ යහළු


189. නොමඳ රසින් රැඳුණු අවට - ක ර ඳ කුසුම් දැක තුරු යට

වි ල ඳ‍ වෙදැයි සිත සැක කොට - ස බ ඳ ගොසින් නොවන් නිවට


190. වි සි ර ගෙන ගඟුලැලි වැ‍ෙඳ් - ත ව ර ගෙන මල් මුවර‍ෙඳ්

බ ම ර රැවු ඇද මඳ ම‍ෙඳ් - පැ තිර රන මඳ නල වි‍ෙඳ්


191. ගි ම න දුර පලවන නිසා - ස ල න මිණි තල් වට ලෙසා

යනෙන යුග පියපත් ගසා - ද කි න සිය සියොතුන් රැසා


192. ස ර ද නුල තුරු වැළ ලෙසේ - නොමඳ පිපි කොඳ මල් රැසේ

ස බ ඳ ඉඳ ලිය මඬු කුසේ - පැ හැ ද විඳ වන පල රසේ


193. කොවුල් කුල් නා නොකමසේ - සු පු ල් මල් රැඳි තුරු හිසේ

ක ම ල් විල් වෙත මුව රැසේ - වි ස ල් වල් දැක ගොස් තොසේ


194. ඇ වි ටු වලා දිය ගෙන සිඳු මැදට බැස - වෙරළ වලා සිටි යනු බැරිව නුබ කුස

නොමඳ වලා කුළු ලෙස දිසි ඇම දවස - මු හු දු වලා තුරු පෙත වැද ඉඳ සතොස

 

 

195. සියොතුම් පා පහරින් හැසිරෙන දෙතර - නිති කම් පා වන තුරු මල් රොන් පැතිර

තද ගිම් පා කර ලැබ ලන දිය දහර - මහ දම් පා මෝදර දැක යව මිතුර

 


196. විහිඟුම් වෙරළ වැද - වැද දෙන සිඳු ගොසායෙන්

සලසිත්ව බා නොගොසින් - තො ගොසින් සෙද කසායෙන්

197. වි දි විහිඟුම් සමුදුර වෙරළත හමුව - සු ර පු ර බිම් බට මෙන් වඩවන ළමුව

සැදි පල රම් විසිතුරු ගෙ උයන් සුමුව - දකු මනරම් සව් සිරි පිරි තොටගමුව


198. උ දු ළ ත ර ළ මිණි වෙන් හැර ගතැයි තමා - පු ව ළ න තිඳු හට පමුණන ලෙසින් බමා

ත ර ළ නැබළ රළ ගොස පහළ කර දමා - වෙරළ වතළ සිඳු රඟ බලග නෙත් යොමා


199. සුනිල් නෙරළු වන පිය පතර වොරඳනා - ළකල් වෙහෙර පැහැසර ගුරුළිඳුහු පිනා

වි සල් සයුරතින් ගත් නා රදකු මෙනා - නිමල් පුලින දුල පෙත් මගට බසිමිනා


200. වෙහෙරතුරට සෙද නොගොසින් පළමු කොට - ප ව ර සුරිඳු නඳුනු යනෙව් දිසි අවට

නිතොර සුසැදි මල් පලරම් වන පෙතට - මි තු ර පිවිස නරඹව සිත් සතුටු කොට


201. වෙන වෙන රඟට බඳ තෝ තැනි දිය කෙළය - ය න එ න සියොත් කැල රැවු පිළිරැව් කළය

ද න ම න සතුටු වන රස පල වැල දුළය - තැන තැන අවට බබලන නන් තුරු පෙළය


202. රැ ළි න් රැ ළ බිඟුන් කෙළ වතළ දිමුතුය - කෙළින් කෙළ පොකුණුවල තඹර නුමුතුය

පෙළින් පෙළ සුරත් නිල් මල් මිණි මුතුය - ප ළි න් ප ළ විහිදි සුසැදුණු මල් වතුය


203. නොයෙක සුවඳ මුවරඳ හෙන පිවිතුරුය - ප සෙ ක සුපුල් සල් කොළොඹිළු විසිතුරුය

ස ස ක සහසකර කිරණෙව් නොවතුරුය - දෙසෙ ක සුපිපි සපු නා කිණිහිරි තුරුය


204. පළොල් සිහින් ගෙඳීය එරහැඳීය - දැසමන් සව් ගෙඳීය හුල් ගෙඳීය

නිලුපුල් අඹ ගෙඳීය සිහිනිඳීය - සුවඳ දසත විදීය තුරු නොදීය


205. මල් රොන් තුරු සිරේය නිරතුරේය - පවන් වැදී සිරේය මළුතුරේය

බිඟු ලොබ කර තරේය නොවිතරේය - දම් පිළිරැව් යුරේය නද කෙරේය


206. නොමඳ බමරකුරු මල් රෙහෙණු පට - පැ හැ ද නිතොර ඇර ගෙන සිය අතු අතට

ස බ ඳ කොවුල් රැවු තෙපලෙන් මිහිරි කොට - තු රු ද දහම් පවසන වැනි වෙහෙර වට


207. ම හ රු මහ සඟන එවෙහෙරතුරු රඳන - සි වු රු පැහැ දියුණු කර නිරතුරු රඳන

සොඳුරු පිපි නිමල් මල් කැන් සැදි නඳන - රු සි රු ඇසළ තුරු බබලයි නොයෙක තැන


208. තුරු ය ටි යෙ න් හුණු පැටි ලෙහෙණුන් රැගෙන - සිතු අ ටියෙ න් පිඹ ඇඟ පිරිමැද සෙමෙන

මල ගෙටියෙන් පැන් පොවමින් අතිනතින - සිටි පැටියෙන් හෙරණුන්ගෙන් වෙයි සොබන


209. තු රු ය ට සුපිපි නිල් කටරොළු මල් කුලය - පැ ටි කොට විදා දිගු නිල් ඇස් පිල් කැලය

න ද කොට රඟන ගෙ-මොනර ගණ මන කලය - මු තු ප ට සුදුසු පිරිසිදු සුදු වැලි තලය

210. පල රස බී තුරින් - තුර එහි කුසුම් රදසින් - තැවරී සැරී සැනහී - වෙහෙ‍රට ගොසින් සතොසින්

 

211. බ ඳ දද ලැල් පැහැ රද පැතිර දස අතේ - න ඳ සඳ කැල් මෙන් දිලි කෙලෙස කුළු යුතේ

කොඳ සඳ කල් සුනුවම් උදුල පල බිතේ - ඉ ඳ මඳ කල් වහසල් කැරලි මුඳුනතේ


212. පහ ළ සිතබ හිම හිම සෙල් මහිම හැර - වතළ අහස් ගඟ රළ වැළ පැහැ පැහැර

අඹළ කිරණ පෙණ පෙළ ලෙස නොම වැහැර - උදුළ පොහොය මළු සිරිසර බල වෙහෙර


213. නි තො ර ඳ න සඳ රස් ලෙස මුනි පුදට - නො හැර බැබලි මළු පැහැසර සතර පිට

පැ ති ර ඇඹර කඳ ගෙන සිටි මෙන් අවට - මි තු ර උදුල මහවුර දුට වෙයි සතුට


214. ගු ව න් කුස පැතිරි රන් කැරලි මිණි රැසේ - ප ව න් වැද ලෙළෙන දද මිණි කිකිණි ගොසේ

ලෙවන් සතුටු කළ හිම ගිරි කුළෙක ලෙසේ - ස වන් මැදුර බල දිලිහෙන ඉඳුරු දෙසේ


215. නර ණ සකොබ කළ සඳ නොකමසේයා - කිර ණ පිඬුව දිසි අම රස ලෙසේයා

දෙරණ පසිඳු එවෙහෙර වම් දෙසේයා - කිර ණ විහිදි දහගබ බල තොසේයා


216. වි දු කි ඳු වැලඳි මුදුනත රැඳි කළබ කුළු - උදු රුදු කෙලෙස ගිරි කුළු පැහැ සිරි රුකුළු

මු දු දි දු ලන දළු නිල් සා බර ලකුළු - සුදු රු දු කඳිනුදුල දුමිඳුන් බල යහළු


217. ප ත ඟ කිරණ දුරු කළ දද ගළපාය - ස ර ඟ කවුළු බිම් බිතු දිලි පිළිපාය

නි ස ග බැබලි සුර පහ සිරි වෙළපාය - බ ල ග උතුරු දිග විජයබ මහ පාය


218. තවද, ඒ විශුද්ධ ප්රෙසිද්ධ සමෘද්ධ විහාරයාගේ මෙද එක් අසාධාරණ කාරණයෙකි.


219. ම න ර ම් වෙහෙර තුළ තැන තැන සපැමිණය - ති ය ම් බණ වසුන් විදහා අපමණය

සිතසොම් - නසින් සිහි කර බුදු ගුණය - අ බි ද ම් පෙළ අරුත් විමසන සඟ ගණය


220. උතුරු ගුණෙන් සපැමිණ පිළිවෙත් මගය - පතුරු- ව මි න් සත වෙත මෙත් මහ ගඟය

අතුරු ද හ න් කෙරෙමින් සිවු අව මගය - සුතුරු ද හ ම් පවසන සමහර සඟය


221. ස ම හ ර සුපිළිපන් සඟ ගණ මන මෙනය - පු ව තර අරුත් ටීකා ගෙන වෙන වෙනය

පැ න ස ර ඇදුරු උවදෙස් බස් දැන ගෙනය - නොමහැර ගැඹුරු තැන් විමසති විනය නය


222. ගැඹුරු නොයෙක තැන් පිළිවිස සිත් ලෙසින - වෙහෙර ප සෙ ක ඉඳ සොඳ පත්පොත් රැගෙන

නොහැර ස ල ක මින් සන් සඳරුත් යෙදෙන - හෙරණ රැ සෙ ක වියරණ ‍වනපොත් කරන


223. තියුණු නැණින් කෙරෙමින් සැක නිවාරණ - පමුණු වමින් එකිනෙක සමය කාරණ

දැමුණු සිතින් ඉඳ කර වෙහෙර පූරණ - බමුණු රැසෙක් වෙදරුත් කෙරෙති දාරණ


224. පබා තුරු ලෙසින් බොල්ලන් ගෙන නොමඳ - තබා පෙළින් පෙළ ඇද නිල් පලග මැද

බබා සෙද තැනින් තැන ගහ ගණන් බැඳ - පබා ‍කර සිදත් සමහරු ගනිති ඉඳ


225. මු නි වි රු දෙසූ සදහම් මෙන් ඇම දවස - උ ව දු රු දුරැර රකිනුව සත්වග වෙසෙස

පෙරැදුරු ඉසිවරන් පැවසූ නොයෙක ලෙස - වෙද වරු වෙද සතර පිරුවති එහි සතොස


226. මනහර පොත් රැගෙන පරසිදු පෙර පටන - එහි පදරුත් කියන ලෙස නොහැර දැන ගෙන

සුරගුරු ටත් උතුරු දෙම්හයි වනපොතින - සමහරු අත් ස තර පිරුවති නොයෙක තැන


227. සි රි ම ත් සොඳුරු ‍එවෙහෙර තැන තැන ලකුළු - ඉ ඳ සි ත් ලෙසට පෙර කිවියර සිරි රුකුළු

දැන ගත් සඳ ලකර වියරණ වියත් මුළු - ප ව සත් සකු මගද එළු දෙමළ කව් නළු


228. පෙර තොප නුදුටු නොඇසු මෙබඳු සිරි සර - නෙත සිත සතුටු කර දැක පවර එවෙහෙර

පුදයට පිවිටු දන කොලහල නැවති වර - වැද ඉටු දමිටු ම - මිතුර මුනි මැඳුර තුර


229. ලක රද ඉසුරු ලද - දද කැලණිතිස් මහරද - යුව රද වරද තතු ලෙස නොදැන පිරිසි‍ෙඳ්

නිවරද වරද යතිඳුට වරද කළ ස‍ෙඳ් - කිපියෙන් සුරන් සිත් - සිඳු එත වෙරළ මැඩ ගෙන

නිසා මෙලක සෙත ඒ මුහුද පැහැ මැවූ - දි සා ‍පිළිම රුව දැක සක් දෙවිඳූ මැවූ

රුදු සෙනඟ ගෙන ආ වස්තුව යුදට - මුදුව බිණූ තෙපලෙන් ජය ගෙන ලොවට

බුදුව ‍නොයෙක් සෙත් කළ අප මුනිඳු හට - වඳුව අදර බැති පෙම් සිත් දියුණු කොට


230. ම හ ත සසර සයුරෙහි කුමුටුව සරන - අ න ත සත නිවන් පුර ගෙන යන සිතින

ස ත ත සොඳුරු බුදුකුරු ගුණදම් පුරන - දි ය ත පසිඳු නතිඳුන් දැක ගොස් සොබන


231. ප ව ර රුසිරු මහ සෑ සමග බෝ තුර - නොහැර නැමද බැති පෙම් සිතිනි විසිතුර

වෙහෙ ර පුද පසඟ තුරු රැව් නොදෙන තුර - මි තු ර තොසින් වැද සැදි සොඳුරු පහතුර

 

232. කඳ වුරු ගම් කුල - දලනිඳු ලකළ මුදලිඳු - පිවි තුරු උතුරු මුළ මහ තෙරිඳුට සොඳුරු

මු නුබුරු මහරු ගුණ සරු පිළිවෙත් ගැඹුරු - කිවි කල මුඳුන් මල් - කළ තම තෙපුල් හැම කල්

ම න ර ම් මුනි සසුන් වැඩ පිණිස නිකසළ - පැර කු ම් රජු විසින් සුත පෙමිනි ඇති කළ


සිරි බ ර මෙ‍සිරි ලකඟන පැළඳි පිරිසුදු - පුව ත ර මහ වෙහෙර වැසි තෙර ගණ සිනිඳු

මනහ ර රුවන් වැළ මැද බඳ මිණෙක බඳු - නමකර පවර විජයබ පිරුවන් තෙරිඳු


233. තවද, අසදෘශ ප්රිඥා පාටව ප්ර ශස්තතර ත්රිය-පිටක වාගීශ්වර ශ්රී සංඝබෝධි විජයබාහු ස්ථවරොත්-තමයාගේ මෙද එක් වර්ණ භාෂණයෙක. එද තා කර්ණ භූෂණය කර


234. ගැ ඹු රු විජම් පෙළ කිරි සයුර ඇම විට - සොඳුරු නුවණ මෙර පහරින් සකොබ කොට

මි යු රු පද අරුත් අම ගෙන දෙන ලොවට - ක වු රු සදිසි වෙති මෙකලට එයතිඳුට


235. වි හි ගු ම් නොයෙක් දිටු සකිළිටු ගිම් විහිට - දෙන තුම් සගපවග පල සිරි මුළු ලොවට

න ර ද ම් සැරි සුතුරු දම් තුඟු සුර තුරට - ම න රම් ඔහු නුවණ දෙරණම විය පිහිට


236. මු නි ව ර සසුන් මිහි මඬලෙහි කළ නදනා - ම න හ ර විනය පදරුත් මහ මිණි අදනා

පෙරැ දු ර නුවදෙසුන් ලැබ නැණ පතළ දනා - ගෙනඇර දෙමින් කරවයි යති ගුණ නදනා


237. ස ත ර පහළ කළ ඇදුරන් සෙ පොරණය - නොහැර සිත සෙදැන ගෙන අට වියරණය

ප ව ර පබඳ බැඳ සත සතොස කරණය - නිතොර පසිඳු කරවිය සියලු දෙරණය


238. ස ස ම ය සතර සිඳු අගතිසි කර තලය - අ ස ම ය සපිරි පිරිසිදු ගුණ ඇම කලය

මෙසමය පසිඳු දියතෙහි එහිමි තෙපලය - වි ස ම ය ඇදුරු තුරු උදුරන සැඬ නලය


239. සේපිරි යත් මහ කව් දැන ගෙන යෙහෙන - සේපිය පත් කොඳ සඳ යස රස සොබන

පෑ දියකොත් බඳවා දියතෙහි නිතින - ඒ සිරිමත් යති හිමි බබලයි නඳක


240. පසිඳු රුසිරු සරසවි ලිය රැඳි නිතොර - කිවිඳු සවන් බිඟු වැළ තුටු කළ නොහැර

පු බුදු සොඳුරු ඔහු මුව තඹරට පවර - සිනිඳු සුවඳ මුවරඳ විය සඳ ලකර


241. ති ව ට කසබු ඉසි සුරගුරු මෙන් සුබඳ - ලොවට කලණ ඒ යති සඳුගේ නොමඳ

සුමට වදන් දුල විසිතුරු මහ මුහුද - දසට පොරණ රළ පතරින් පිරි නිබඳ


242. අ ව ට ඉඳින පඬිවරුනටද අඩදැණි - සි තට සතුටු වන සොඳ පදරුත් සරණි

රුව ට කියන පෙර ඇදුරන් ලෙස පැමිණි - ඔ හු ට දසට විදු තැන් විය සිය පවෙණි


243. ‍නොමි ක ර න මිසදුටුවන් බස් අබඳ - නි සී නැණැති සිරි පැරකුම් රජුට නඳ

ර සී ගැඹුරු තෙපලෙන් සැක සිත පසිඳ - දෙ සී සුවාසූ දහසක් දහම් කඳ


244. එ හිමි කෙලෙස් ගිරි මුදුනින් වැහෙන සොඳ - දහම් අහස් ගඟ දුල දිය දහර වැද

නොමඳ සතොස් අම ඔදසින් පිරි නිබඳ - බැබලි වෙසෙස් නරනිඳු සඳ කිරි මුහුද


245. දෙ ස න දහම් දන මන කර විකාසය - සොබන එයති සඳුගේ ගුණ නිවාසය

නඳන වදන් නළඟන පෑ විසේසය - රඟන පවර රඟ බිම් විය සබාසය


246. ප සැ ස් පසැස් කර වදහළ ලෙසම සොඳ - නිදොස් වෙසෙස් පිළිවෙත් සිරිත නොවිහිද

සදොස් කෙලෙස් සතුරන් ඔද මැඬ නොමඳ - අ පි ස් සතොස් ගුණයෙන් වැජඹෙයි නිබඳ


247. සි ල් සෙනඟහු ය ස සෙමෙරහු මෙත් සතහු - ගුණබරණ හු ද ද ම් කිරු ළහු නැණ කගහු

බු න් න ර ඟ හු තව තෙදණ හු සරි රජහු - සු ර ඇ දු රු හු හැර ක ව ර හු වනති ඔහු


248. සහ සැස් යුරු සොඳුරු පැරකුම් නිරිඳු ගෙන - මහ වෙල් ගොඩ පිටිය ඇතුළුව නොයෙක තැන

මහ ගම් බිම් පමුණු කොට අමුතු ලැබ‍ගෙන - බහ දුරු සිරි සිරින් එහි වැ‍ජඹෙයි නිතින

249. මිතුර, ඒ යතීන්ද්රතයාට විඥාපනිය කොට ප්ර ථමෝද්දිෂ්ට විශිෂ්ට සදිෂ්ට සන්දේශයට දැන් ප්රාෙප්තාවසර ඇත්තේය. එයිදු ස්වර්ණ කර්ණවතංස කර.


පවර මුනි වදහළ පිළිවෙත් නොහැරම වස න සසග පවර සැප සැබවින් සිදු කරන සමග මහඟු මහ සඟ ගණ මෙහෙවරින


මුළු ලොවට වැඩ වන - තෙපලක මෙමා පවසන - නිතොර සතන් වෙත දක්වා මෙත් කුලුණු

නොහැර මෙසිරි ලක්දිව රැකුමෙහි දැපුණු - පැළඳි මුනිඳු සිරි පද කමල උතුම

වැලඳි සුසිරි මනු රද නිති කොමළ - පැහැදි ගැමුණු නරනිඳු සේ දහම් මග

සුසැදි මෙසිරි පැරකුම් නරනිඳු සමග -

251. සමුදුර හිම් අවට - සව් සිරි සපිරි සිරි ලක - අ මා කර කිරණ සේ පිරිසුදු දිවැස

යොමා කුලුණු ගුණයෙන් දැක ඇම දවස - අමිතුරු විස වැසන් - වෙසෙසින් අතුරුදන් කොට

ප න් වා රෝග බිය යක් උවදුරු දුරට - පෙන්වා තමා බෝසත් බව මුළු ලොවට

නොහැර වි ජ ය සුබ සිරි සැප දියුණු කොට - නි තොර ර කින ලෙස සහපිරිවරින් සිට

අ ද ර සි ති න් අයදින ලෙස නතිඳුහට - මි තු ර තොසින් සැළකර ඒ යති සඳුට

 

252. පමණින් දස දහස් - යොදුන් වූ දඹ දිව සිට - මුනි තුන් තරා ගමනක් වැඩ සිරි ලකට

මතු අන් තරා හැර යක් සෙනඟ දුරු කොට - පිහිටන ලෙස සසුන් - සැලසිය බලා දිවැසින්

තුස්වා සු රා සුර ලොව එක ලෙස දිස්න - පස්වා දහස් පවතින ලෙස බුදු සස්න

සි ත සතොසේ රකිනුව ඇම වර නොහැර - හි ම කර සේ ලොව දක්වා යස විසිර

දි ලි වෙසෙසේ එම නතිඳුට යළි මිතුර - යදින ලෙසේ සැළ කර තෙරිඳුට පවර

253. ත තු මෙවදන් දන්වා අප කී ලෙසට - කි තු ලිය මල් ගන්වා දිගු බිත අවට

සි තු ‍ස‍තොසින් සකි වැඩ සිදු කළ ලොවට - ම තු දෙලොවින් සුබ සිරි සිදු වෙයි තොපට

 

254. පි ය වීපිය ගමන් නොහැරම ගොස් ම සග - ගි ය කාරිය සැළ කොට සිදු කර සිතග

කිය වාදිය සියල් තොප යස රැස නොව - සි ය නෑ සියව පවතුව සුමිතුරු සමග

 

Last Updated on Monday, 04 July 2011 23:01
 

Add comment

Add comments relevant to this Article. මෙම ලිපියට අදාලව පමණක් අදහස් එකතු කරන්න.


Security code
Refresh

8.jpg

Download Toolbar

 
 

Most Popular Articles

Latest Articles

Copyright © 2005 - 2016 (ඉස්කෝලේ) eduLanka Online Education School of Sri Lanka