Education Menu

 

Features Menu

 

Additional Menu

 

Now Online

We have 124 guests online
 

@edulanka

 

Follow US

Twitter You Tube Google Plus
Pinterest Facebook EduLanka Blog

 

Information Zone

eduLanka Sinhala

Welcome to eduLanka.LK, Largest online education web site in Sri Lanka & most popular educational web site among Sri Lankan students. EduLanka, Best nonprofit & educational website is provided large numbers of online lessons, education related course information, teachers information, E books, examination result alerts, goverment job alerts, tuition class information, career guide for school leavers and more resources related to education in Sri Lanka. Edulanka provides education related resources from primary education, O-Level & A-Level education, University & Postgraduate education and vocational training education.

EduLanka IDN Domains http://එඩියුලංකා.ලංකා http://எடியுலங்கா.இலங்கை


jobs Mathematics SLAS Exam Dharma Education Results 

Inside Online School

Share Us

Home Page Digital Library - පුස්තකාලය Sandesha - සිංහල සන්දේශ කාව්‍යයයන්

ගිරා සංදේශය 1 කොටස
Monday, 04 July 2011 22:48

1. සැරද කිර රද සඳ - නන් වන් රුවන් රූ වන් - සහකුරු මියුරු තෙපුලෙන් - සව් ලෙව් සතන් හදනා

2. ඉඳු දුනු පැහැ දිනු - තුනු සිරිනුදුල ම-මිතුර - ළඳ සොඳ අදර වැනි තගෙ තෙල තුඩ දුටුව

ලොබ බැඳ අදර නොකෙරෙති කවුරු සතුටුව - වන වනපති තුරෙහි - පුර පුරපතින් මැඳුරෙහි

නඳව නිතොර ලැබ පිය පියකර පහස - රඳව ප ව ර කෙළි කෙළ කෙළ හැම දවස

දි සි දි ය කු ස හැම සියොතුන්ගෙන් ගුරුව - නිසි ය ස රැ ස කියවන නුවණින් සරුව

ඉ සි වර ලෙස නිති පණිවායෙන් දුරුව - රි සි ප ල ර ස විඳ සතොසින් දවසරුව

 

3. ල ද ය ම් කෙනෙක් සරසවි බැලුමසක් නිසි - කොතරම් වුවත් මුළු ලොව කෙරෙති අතවැසි

එ ත රම් පසිඳු සරසවි දෙවිය අත වැසි - ම න රම් කෙනෙක් තෙපිමය පරසිදු සුබැසි

 

4. මෙවන් ගුණෙන් යුතු තොපගේ පිය තෙපල - ස ව න් පුරා පැමිණෙත මිතුර මන කල

ලෙවන් නොයෙක ලෙස කීවත් සැප විපුල - නි ව න් දකින තෙක් සැප නම් එමැයි බල

 

5. දි රා වැටෙන තුරු තුර නොහැර ඉඳ තො සේ - පු රා තනෙහි පරසිදු මුළු තෙ දියකු සේ

ගි රා කුල උපන් සකි තොපගෙ සිත් ලෙ සේ - පු රා මිතුරු දම් අමුතුව වනනු කෙ සේ

 

6. පෙ මා වඩන ඉටු සකි සඳිනි දස දෙ ස - යොමා නුවන බැලුවත් මුළු මෙලෝ කු ස

මෙ ම‍ා සිතන කටයුතු සිදු කරන ලෙ ස - ප මා නොවන මිතුරෙක් නැත මෙතෙප මි ස


7. විශිෂ්ට පක්ෂපත්රත විචිත්රස පවිත්ර චාරිත්රි ඇති මිත්රෝේත්තමය

පක්ෂීන් අතුරින් තොපම දූත ක්රිටයවෙහි යොදනු පූර්ව් චාරිත්රුයක්ම නො?


8. හි ම සෙ ල් අතර කෙළ ලක් රකුසන් විසි නී - රැ ක ව ල් කළ කුවෙර අබතුර අඹතුරි නී

ලොහොදැල් තුළට වැද මී අඹ ගෙන දෙමි නී - පෙ ර ක ල් රජෙකු තුටු කෙළෙ ගිරවෙක ත-වැ නී

 

9. බ ඹ ද ත් රද රදුන්හට විස යෙදූ ස ඳ - එ ප වත් අසා සෙද සෙබළුන් යවා ත ද

ම හ සත් ගුණෙන් පිරි මහ ඔසු පඬී ස ඳ - දියසෙත් කෙළේ එක් කිරි‍ෙඳකු සඳා වෙ ද

 

10. එ බ ව සි තා දැන් වන ලෝවැඩ පිණි ස - ර ව ප තා නොවමින් මඳකුත් අල ස

ගි ර ව මෙතා සිත වඩමින් පියදහ ස - අ ස ව ඉතා සතොසින් ම කියන මෙබ ස

 

11. හරගිරි රසිනුදුල - දිනිසුරු අලකපුර යුරු - ප සි ඳු තරි ඳු මෙන් මුළු ලොව නිති බැබ ළී

න තිඳු සිනිඳු තුනු කැල්මෙන් වනෙකහෙ ළී - පෙර සිට ඉටු නොපටු - තොටගමු වෙහෙර විසිතු රු

ති ර සර ගැඹුරු ගුණ පිරිසිදු පිළිවෙති න - ම න හර මහරු සඟ ගණ සමග වැජඹෙ න

තෙව ළා රුවනකර උඩු යටි කර රුව ට - අ ල ළා ගැඹුරු පදරුත් මිණි දෙන ලොව ට

තෙව ළා වදනිසුරු විජයබ තෙරිඳු හ ට - නොවළා ගොසින් මෙ හසුන් සැළ කරව සි ට

 

12. එ හ සු න් මතු කියමි ඔබ ගිය සද සබ ඳ - තොපගෙන් පිළිවිසින දන විස්ම වන ලෙ ද

වෙ සෙ සින් මෙපුර සිරි වනනා ම බස් සො ද - ස‍තො සින් මිණිකොඬොල් ලෙස තා සවන් ස ද*

 

13. ජ ය ව ද් ද න දැනුමැති මැති යුතු පව ර - රුපු ම ද් ද න ගජ හය සෙන් පිරි නිතො ර

නොවරද්ද න සගමොක් මුනිදහමක ර - ජ ය ව ද් ද න පුරවර මෙය දනු මිතු ර


14. බ ඹා පළමුවෙන් ලොව පමණ නොදැන මා - අ ඹා තුබූසක්වළ ගිරි සෙ මෙතැන මා

ප බා විහිදී පවුරට නත දරණ යොමා - නොබා කියමි නොසරිද යන්තමක් තමා


15. එන සඳ පෙර මෙපුර කිරි සිඳු දුව තුටුව - සි ඳු ර ද විසින් ඇය රැකවරණට කැටුව

පි රි සි ඳ එවූ සිඳු කඩකෙව් නොව පටුව - ඇමස ඳ පිරුණු දියගල ලොබ වෙයි දුටුව


16. සු වි ස ල් අගල දිය තුළ පෙනෙන පැහැසර - ර ළ වුල් සසල රිවි සඳ මඬල ඇම වර

තු ඟු තුල් පවුරු හිස පැන යනු බැරිව හැර - ර ස හල් පිවිස ගමනරඹිනු වැනි මිතුර


17. ස ඳ රිවි තමන් රහු මුව පත් වූ ස‍ෙඳහි - බි ඳ ගන අඳුර එළි කරනුව රෑ දෙවෙහි

බැ ඳ සිය කිරණ පට ගිය මෙන් පහ අගෙහි - සොඳ රන් රිදී දද බබලයි පුර වරෙහි


18. හය කුර ග සි න් නැඟි රදසින් හිවි අඹර - ගජකන් ත ලි න් එන පවනින් යුත් මෙපුර

කෙළි සන්තොසින් රැඳි සලෙළුන්හට නිතොර - සැඬකර ර සි න් සැඬ ගිමනින් දුක් කවර


19. අ ගි ල් කපුරු දුම් කඳ පැතිර පිහිකුළු - වි පු ල් මෙපුර රන් දෙදෙනුදුල පහ කුළු

ළක ල් සුරඹ සිදු ලිය කෙළි සිරස කුළු - සි ය ල් හිමව් ගිරි කුළු සිරි පැයි ලකුළු

 

20. මෙ පු ර පහග දිලි රන් කැරලි වසමිනි - පැ ති ර උලැඟි රොන් පට හය කුර ගසිනි

අ ඹ ර ඇඹරි දදතින් පිස යනු කෙ වැනි - තොර සොඳුරු ගුරු පිරියම් කරන වැනි


21. සො බ න නොයෙක් පහ මිණි බිතිනි මනහර - පෙනෙන උදය දිවයුරු මඬල පැහැසර

ර ඳ න මෙපුරවර කුලඟන මුව තඹර - බ ල න වැන්න වැද වැද සිට මැඳුරතුර


22. සි ය ල් සිරින් මෙහි පහ කැරලි අග - තු මු ල් සුනිල් මිණි පැහැ පැතිර සුර මඟ

අ ස ල් වමින් රිවි සඳු හට පලඟ රඟ - සෙවෙල් ලෙසින් දිස්නෙය ගොස් අහස් ගඟ


23. තනා පබළු මුතු මිණි අබරණ පැළඳ - පිනා සඳලුවල සිටි සුරඟනෝ ලද

මනා ළපලු පත් මල් පල ගෙන නොමඳ - කනා ලියන් වැනි රැඳි රන් ගිරි බෙයද


24. පි ය ක රු තෙනෙන් පැරදි පිවිසි වන විල - පි වි තු රු හසුන් එන ලෙස යළි ගෙ-දිගු විල

වි සි තු රු මෙපුරවර අඟනන් වෙමින් ලොල - පි ය යු රු පටින් බැඳ වසතී සිතේ බල


25. ක ලා සපිරි සසි වත මන කලා වන් - නි ලා තිබෙන බැම ඉඳු දුනු පිලා වන්

දු ලා තනන තන රන හස පිලා වන් - බ ලා පයැද යනු බැරි පුර කලා වන්


26. රොදක් කන අලක මුතු පට ගොතා බැඳ - ස ඳ ක් බඳු වුවන මඳ හස යොදා නඳ

ම ඳ ක් මතු මහල සිටි එළි පෙනී සොඳ - උ ද ක් සුරඟනන් වැනි පුරඟනෝ ළඳ


27. වෙරළ ඉ ගි ළ තු ළ ර ළ වැළ ලෙස උලෙළ - නැබළ ප ට ළ පෙ ළ ලෙළ වමිනි කෙළ කෙළ

ක ර ළ කෙරළ මොළ බළ දළ දප පහළ - පු ව ළ සි හ ළ ද ළ බළ මුළු නිති ඔසළ

 

28. ම හ සෙ න් විකුම් සරු-මහ සෙන් නිතොර රඳනා - වෙසෙ සින් සියල් ඉසුරින්-පිරි සක් පුරෙව් එපුරේ

 

29. පවර ඉසුරු පරසිදු දම්බා විරිදු - විරිදු නිරිඳු මත ගජ කුම්බා මිගිඳු

සතත සුසිරි නය නොකලම්බා පුරුදු - වැජඹි සොඳුරු සිරි පැරකුම්බා නිරිඳු


30. තවද, මේ නිජ භුජ බල පරාක්රිමාක්රාෝන්ත පර රාජ චක්රා වික්ර ම-ප්ර ශස්ත භූ චක්ර -චක්රිවර්ති ශ්රී පරාක්රිමබාහු මහා ‍රාජෝත්තමයාගේ සංග්රාජම වික්ර මාතික්රරම ප්රරතාප ප්රතදාන කීර්ත්යා‍දි ගුණෛකදෙශයක් ශ්රරවණය කර.


31. මෙ ර ද ගු ණෙ න් සව් සත සිත් සැනැහැවිය - නි බ ඳ දෙනෙ න් සිතුමිණෙකැයි ඇදැහැවිය

නොමඳ බෙලෙන් පෑලොව බල-දෙව් හැවිය - දු හ ද ර දු න් කග දලදරිනි නැහැවිය


32. ස ත සි ත රැඳි නිමල් ගුණ පසිඳු විකුමැති - සි රි ක ත සිරි කමල් වැනි මෙනිරිඳුගෙ නිති

මෙදි ය ත දිව සියල් තද තෙදග නොනැවති - රු පු ක ත නෙතසිලිල් සිඳු තෙර වැද නැවති


33. මෙරද රුපුන් ක ර පා වැජඹි මෙ දියත - සගුණ මහල් සි වු පා සිවු බිතිනි යුත

දස රද දම් මි ණිපා තදණ මැඳුරත - සතත සිතින් ස ත පා කෙළෙය සුබ සෙත


34. ප සි ඳු මොහුගෙ දළ දන් දලදර පබඳ - දි ළි ඳු සිතෙයි කලි මල දෙවියේ මතු ද

කි විඳු වදන් බිම බැබලුම් කර නිබඳ - සිනි ඳු යසස් ලිය සුහුඹුල් කෙළෙ නොමඳ


35. සකත අයුරු පැරකුම් නිරිඳුගෙ පවර - සමත විපුල් බල සිවුරඟ සෙන් ළතර

දිග ත පැමිණ කොද නොපහළ රුපු නුවර - යුගත සයුරු රළ නොපහළ තැන් කවර


36. සොරකම් කර රැගෙන වෙන වෙන වෙස් රුදුරු - සු රු ක ම් කළ පොරණ දියබඳහු නරතුරු

පැ ර කු ම් පෑ නොයෙක එක වෙස සිට සොඳුරු - පැ ර කු ම් රජුට සරි යැයි පවසති කවුරු


37. දෙසින් දෙසම දිසි යසසට මෙ නරනිඳු - අ සි න් අසක් වත් සරි වේ නම් තරිඳු

ඇසි න් ඇස පෙනෙත ලොව සැමට එක බඳු - ම සි න් මසට කුමකට අඩු වෙද උළිඳු


38. ළ ඳු න් සිනිඳු කොමළත වැලඳි සිහිලසේ - න ඳුන් මෙහිමි සොඳ බඳ බදන ගුණ රැසේ

නු දු න් අතුරු උරගුන් දරණ කළ තොසේ - ස ඳු න් තුරෙක සරි යයි කියමෝද කෙසේ

 

39. සු ර තු රු අයුරු අතු අත රැඳි කනාලිය - නි ර තුරු සිටින රූ සිරිසර මනාලිය

පි ය කරු මෙරද රුසිරින් මද දිනා-ලිය - සු ර ගු රු හටද ඉන් නොම හැකි වනා-ලිය

 

40. මෙනිරිඳු මෙවන් ගුණ - මිණි රැස් අද නදන්හි - කෙරෙමින් නදන් සී අස් - නොවිහිද අදර අදසින්


41. සුර ගඟ තරඟ වැළ - මැද වන් සුපුන් සඳ රඟ - බඳ සෙල් වියන් යට වට මුතුලැලින් යෙදූ

මන කල් නිමල් දළ පුඬු සේසතින් රැදූ - හැම කල් දිලි විමල් - හර සෙල් සදිසි සිහසුන

සරා උදය දිවයුරු විලස නුබ ගැබේ - සරා බරණ කිරණින් එකෙලි කර සබේ


ර න් මිණි වළලු නද දෙන කොමළතින් ළඳ - දු න් සුදු සිනිඳු වල්විදුනා පවන් විඳ

නන් සුර සෙනඟ මැද වන් සුරනිඳු සෙ න‍ඳ - උන් සඳ පවර සිරි පැරකුම් නිරිඳු සඳ


42. සු රඹ ලෙ සින් දන මන නෙත් ඇද වෙතට - ස ළ ඹ ගොසින් රන හස රැවු නිසරු කොට

නළඹ තොසින් දෙන රැඟුමට පළමු කොට - මෙනුඹ ගොසින් වැද එනිරිඳු සබ මැදට


43. සු බ ඳ සියල් සිවු වේ දැන පිවිතුරුව - පැ ල ඳ කසුන් හූ අබරණ විසිතුරුව

නොමඳ පෙරෙවි බමුණන් සිට නිරතුරුව - එ ස ඳ කියන ජය තුති නද අනතුරුව


44. ඉගෙන අදිකරණ දැන රද නිය නොයෙක - නිති න පෙමින් මුළු සත් වග රකින ලක

එ දි න ‍පැමිණි කටයුතු දන්වා නිසැක - සි ටි න දෙපස හැම මහ මැතිවරන් දැක


45. මු ද ලි ඳ බෙයද මුල සැඬ නෙලෙනි ඇම කලා - වැද වැද උලැඟි වන සිඳු තරඟ සිරි සුලා

ර ද ප ද තඹුරු කිරුළග මිණි රසින් බලා - වැඳ වැඳ නැ‍ෙඟන පිරිවර නරනිඳුන් බලා


46. දෙ සතු රු ඉසුරු නිරිඳුන් පියෙදූ ලකුළු - වි සි තු රු මහරු මිණි මුතු රන් පට පබළු

පි වි තු රු කපුරු කස්තුරු නිසි කසී සළු - පි ය ක රු පඬුරු නරනිඳුහට පෑ පැසුළු


47. ප ර සි දු කිවිඳු තෙපුලෙන් බැඳි දසට රට - මෙනිරිඳු විරිදු නොහැරම තෙසිය සැට

ලෙළවිදු රතත් රැඳි වැදි ගණ සිට දෙ පිට - ද ල නිඳු ගොසෙව් තුති ගොස කර නැවති විට


48. ලි ය න කියන ලිය ගී රස විඳ නො හැර - වි ය න රඳන මිණි කිරණින් උන් පවර

න ය න නඳන පැරකුම් රදු දැන එතර - ත ය න ගමන සැළ කර සෙද ගනවසර


49. ළකල් මිණි බිම් බිතු - කැල්මේ ගැලි නොපෙනී

ලිය ගී ලොබින් නොම සි‍ට - එසබෙන් අවුත් මඳ තැන්


50. පෙර උවිඳා ගෙන ගිරි ඳා කිරි සයුර - ලඹන දා නැඟිනොමඳා ගොස අයුර

තුරු සමුදා නද ඇම දා දෙන නොහැර - වැද දළ දා ගෙට දළ දා වඳු මිතුර


51. දළ දා පුදට දිව සෙන් එන ගුවන් මග - ඇමදා දිලෙන දුටුවන් කර නුවන් දඟ

විහි දා කිරණ බබලන රන් කැරලි අග - සුස දා මඳක් ඉඳ බඳ අගමිණක් රඟ


52. තෙල රතු ඔබ තුඬගින් මැද පියාසර - ස ල සිත් නොවී සතොසින් කොට පියාසර

නි ල පුල් කලබ විලසින් යන පියාසර - නි ල ඹර අරා කෙරෙමින් සෙද පියාසර


53. ස රි ව ති දි ව පුර සුර කුමරුවන් මිළි - සු රු ව තු රු ව ඉඳ නොව නුවරුවන් මැළි

ග ර ව ලොලව තබමින් රන් රුවන් කිළි - ගි ර ව බ ල ව කෙළනා සොඳ රුවන් කෙළි


54. නිතොර ගිගිරි දෙන මිණි සලඹ ලාගෙන - අ ද ර සරණ අතුලෙන් සඳ වලාගෙන

පැති ර යනෙන මනහර සුරඹ ලාගෙන - ප ව ර පුරඹ රඟ වේ මග බලාගෙන


55. දි මු ත් සඳලුවල කෙළනා ළඳ අදර - සු ර ත් බැබලි බිඹු පල යයි කර අදර

පු ව ත් නොදැන ගොස් අසු නොව සෙද මිතුර - අ වු ත් සොඳුරු විසිතුරු මේ වෙහෙරතුර


56. සැදි මුනි සඳ සසුන් - නැව ගන කසුන් කුම් යුරු - සිවු පිරිසුදු සිල් සිවු රඟ සෙනඟ ගෙන

පවු බල රුදු මල්සැවු දළ දප හරන - විනය නය දම් නය - දැක දැන නුවණ පහනින


දහම් විදු රු පාරිනරින පිළිඇදුරු - දහම් ඇදුරු මාහිමි සඳ සහ සොඳුරු

ය හ ප ත් සිල් සුවඳ විලවුන් ගෙන නිබඳ - පිරි මෙත් නැණ කුලුණු මිණි අබරණ පැලඳ

දිය සෙත් කර රඳන කෙලෙසුන් සිඳ පසිඳ - පිළි වෙත් සරු මහරු මහ සඟ ගණ නැමඳ

 

57. පොරණ රුසින් කී තොප යතුරට පවර - ලද නිදොසින් රිවි දින නැකත දිනකර

කුමරි රැසින් කිවි සුරගුරු සිටි නො හැර - මිතුර තොසින් වඩු සිහි කර මෙත් සුතුර

 

58. විලඳ රැඳුණු මි මී අඹ පල රසැති - සොඳට පැසුණු දෙළුමුදු දිගු උගු කැමති

ගෙනෙන තුරුණු කොමළඟ ළඟ ළඟ පැවති - ත-යන දකුණු දිග මග මඟ පෙර නිමිති

 

59. නොමඳ තෙදැති සිරි පැරකුම් නරපාය - පැ හැ ද සඟන ගෙන හිම් බැඳ ගළපාය

නි බ ඳ පොහොය කරවන ලෙස කළ පාය - ස බ ඳ වඩන දැක නෙත සිත සතපාය


60. වටින නොයෙක් බඩු ඇර ගෙන ඇම දාම - වටින ‍මිලට නොවිකෙට කොට වෙළඳාම

සිටින ලියන් දැක සිහි කර බණ දාම - වඩින කෝම් ගස සෙවණේ නොරඳාම


61. ග ව සා සුනිල් වරලස කුසුම පටියෙන - වෙහෙසා තනන තන රන තිසර පැටියෙන

ස හ සා දිවෙන ලිය දැක තගනු අටියෙන - නොලසා මිතුර යා-ගන් නොසිට යටියන

 

62. රිවි නුබ ගැබින් බැස - හෙත සිඳු බැබලියානේ

සකිනුබ ඔ බින් ගොස් වැද - වෙහෙරට පැපිලියානේ


63 පු න් ස ඳ කිරණ එත නුබ ගඟ වතුරු ලෙස - නන්කොඳ කුමුදු සමගව දිලෙත තුරු රැස

දු න් ස ඳ මුනිඳු පුදයට පසඟ තුරු ගොස - ම න් බැ ඳ ලගින් පවුරස මියඹ තුරු හිස


64. රඳා මුහුද රත් මිණි කිරණින් වෙසෙස - උදා දිනිඳු රතු කර සිය රැස් සහස

උදා ගිරග වැනුවා මෙන් ඉඳුරු දෙස - එදා අරුණු දිසි සඳ නුඹ ගසින් බැස


65. දිනිතිය දිවයුරුට - අදිතිය අයුරු රිවි කුල - ලෙවු වැ සි ම න් තුටු කර රැඳි සුපිරිසුඳු

ම වු බිසො වුන් උදෙසා අප නිරිඳු සඳු - කරවූ තුනුරුවන - සතු සොඳුරු වන වෙහෙරෙහි

මතු සග මොක් සිදු වන ලෙස මිතුර තට - සිතු සතොසින් සපැමිණ මුනි මැඳුරතට

සු ග ත් පසිඳු ගුණ වැකි මතිනි තුඬගය - ම හ ත් සසර සයුරින් නැඟුණු නිස ගය

කු සි ත් තබා කියමින් මුනිඳු ගුනගය - පි නත් බඳුව වැඳ පෙති පිළිම මහ ගය

 

Add comment

Add comments relevant to this Article. මෙම ලිපියට අදාලව පමණක් අදහස් එකතු කරන්න.


Security code
Refresh

31.jpg

Download Toolbar

 
 

Most Popular Articles

Latest Articles

Copyright © 2005 - 2016 (ඉස්කෝලේ) eduLanka Online Education School of Sri Lanka