Education Menu

 

Features Menu

 

Additional Menu

 

Now Online

We have 106 guests online
 

@edulanka

 

Follow US

Twitter You Tube Google Plus
Pinterest Facebook EduLanka Blog

 

Information Zone

eduLanka Sinhala

Welcome to eduLanka.LK, Largest online education web site in Sri Lanka & most popular educational web site among Sri Lankan students. EduLanka, Best nonprofit & educational website is provided large numbers of online lessons, education related course information, teachers information, E books, examination result alerts, goverment job alerts, tuition class information, career guide for school leavers and more resources related to education in Sri Lanka. Edulanka provides education related resources from primary education, O-Level & A-Level education, University & Postgraduate education and vocational training education.

EduLanka IDN Domains http://එඩියුලංකා.ලංකා http://எடியுலங்கா.இலங்கை


jobs Mathematics SLAS Exam Dharma Education Results 

Inside Online School

Share Us

Home Page Digital Library - පුස්තකාලය Gutthilaya - ගුත්තිල කාව්‍යය

Gutthilaya - ගුත්තිල කාව්‍යය - Part 04
Sunday, 07 August 2011 19:28

ගුත්තිල කාව්‍යය - Gutthila Kawyaya - Part 04

153. පිපි සමන් කුසුමන් පටින් තන රන් හසුන් මන් මෙන් බැ‍ඳේ
ලඹ සවන් දිගු
රන් පසින් දන නෙත් මුවන් බඳිමින් ත‍ඳේ
මඳ පවන් වැදලෙල පහන් සිළු මෙන්
රැඟුම් දෙන රන් බඳේ
දිලි ඔවුන් රූ සිරි නුවන් වන් බඹ වුවත් දැහැනින් මිදේ

154. පා පියුම් බිඟු රොන් සළා වන් දිලිරුවන් නුපූර ගොසේ
පාදගම් රා නාදනූ
කොට ගත් නුටුම් සුරඟන රැසේ
ලූබැලුම් පමණින් සුරන් සිත් මත් කෙරෙත් මැයි
නොකම සේ
ඒ රැඟුම් රඟ දුටු දනෝ නුමුළා වෙති යි පවසම් කෙසේ

155. පෑ උදුල් සිතියම් ලෙසින් සිටිනේ සුරන් සහ සක් නුබේ
රූ නිමල් සුර ලිය
තොසින් බැසැ රඟ කෙරෙත් නර රජ සබේ
මී රිකල් තත් සුන් වෙණින් බෝසත් ඔවුන් කර
වයි ලොබේ
මේ සියල් විසිතුරු උතුම් එක තැනැ දැකුම් කිකලෙක ලැබේ

156. නඳ වෙන නඳ සමඟ තොස් සිඳු කිමින්දෝ
කරවන දනන් මන දඟ තමන් ගුණ නො මැ
සින්නෝ
සුරඟන රඟන රඟ එ දිනෙහි වෙළෙන්දෝ
බලා තුටු වී නිරිඳු දියතග දැමූ නන්
වතිනි කඳු බැන්දෝ

157. බැඳි විළි කඹයෙන් මහ බෝසතුන් වෙණ
තැති ගෙන ජය සකොබයෙන් නදින්
සතුටුව අපමණ
උන් මූසිල බියෙන් සපිරූ ඇමති ගණ
පිටත් කෙළෙ එරජ රජ සබයෙන් ගණන්
නො දැනෙන දනින් රජ ගණ

158. යන ඔහු අසරණින් සතුටු වැ වෙණ නදින
දුටු දුටු දනෝ උරණින්
දැමුවෙන් පළන් පළඳන
තමන් බල පමණින් කඳුලෙන් නුවනඳන
දෙමින් බැට කැට මුගුරු
පහණින් ගියෙන් වන සිරිසුලු පුරහන

159. මූසිල මෙපුර තට පහළඹර මුරු බෙර
නුවරෙක් නො වෙයි ඉඳිනට පිළිරැව් ලෙසින්
මන හර
ඉන් තෝ මෙහි නො සිට වයති පුරැ දොර දොර

යවයි නෙරපූය යම පුරයට දහස් සුවහස් ගණන් ජය බෙර

160. තොස් සිඳු මැද පිවිසි එ පුර සත සිත තොස හෙළා
වස්වත සුරන් මල්
වැසි විජය පුද කෙළි කෙළ - කෙළා
ලෙසින් සිවු දිව් වැසි පිළී හිස වට වෙළ -
වෙළා
වැස්වී නරනිඳු සත් රුවන් වැසි රැපැයි ඔහු යස සිඳු සලා

161. වෙණ සඳුගෙන් මුදු එතර නුබ මුරු බෙර හඩින්
පුබුදු කළ මන කුමුදු
දෙරණ දෙන ජය බෙර හඩින්
බෝසත්හ‍ට පිදූ දනන් තුඩැ ඔල්වර හඩින්
කිරුළු සුවහස්
ගණන් නිරිඳු දිගත් පිරි ලිඝීරැව් හඬින්

162. බන් මිණි මුතු පබළු නොයෙක් වෙස් ගෙන රුති රුති
රන් හූ සමඟ
සුලකුළු ගියෙක් කර කියමින් තුති
ගෙන පෙරෙවි තුරු සළු අයෙක් සිත තොස නො
නැවති
දැමූ සතොසින් පෙරවී විප් මුළු සියෙක් රඟ රඟ පෑ යෙති

163. තවර කර ගත දැළි ගුරු පොරණ පැන ගජ කුඹු තලා
විකර වෙස් ගෙනැ විසිතුරු
මරණ පත් මෙන් කැනැ හිලා
එපුර දොර දොර නිරතුරු උරණ වෙමින් ප ඇදුරු ලා
පැතිර
රඟ දෙති සමහරු මරණ පත් විය මූසිලා

164. එපුර ජය උත්සව සැදූ මෙ සේ ජය කොලහල
විලස පවසනු කිම උඳූ පැතිරෙන
පුර දෙරණ තල
නොහඳුනන පෙරැ රිවි සඳූ ලත් පුද සිරි විපුල
බැහැර කෙළ - කෙළ
යෙති ළඳු මෙඅප බෝසත් ඇදුරු ගුත්තිල

165. නොමින් සත සිත තොස සැපත් ලත් දන දි දනට
කනින් කන අම බිඳු සෙ වත්
බැඳ ජය කෙහෙළි දිගු යට
තැනින් තැන බෝ සත් පුවත් කර සත සිත සතුට උනුන් හට

මේ ලෙස කියන් ගියේ පුද පෙරහරින් තම ගෙට

166. එරුදු ගුණ දස ගිව් සදා ජය කෙළි කෙළින සත
පසිඳු වූ ලෙස රම් රදා
තැවෙති යි සිතා දෝ ගත
විරුදු මූසිලයා සදා සැඬ කිරණ දසසත
පසිඳු විය අප පඩි
සදා රැගෙන දිනිඳු ද අවර ගිර පත

167. අරිටු ලිය නුගුණය නිසා මූසිලයා සතන
වකුටු මිණ ලත් මෙන් කුසා
පිරුණු සෝ දුක් විලසින
මෙදුටු මූසිලයා නිසා දිගු බිත වසා ගෙන
නුදුටු දෙය
දුටුමු ව ඇසා දියත හෙත අඳුරු කඳ පැතිරෙන

168. දුටුමු සුරඟන මිහි තෙලේ ලෙස ඇදුරු වෙණ නද
නොතත් වෙණ නද මන කලේ
මියුරු නැති මී තොප බඳ
ඇසුමු අපි ඉන් එක කලේ ඉන් තඹර මුවරඳ
ලදුමු ඇස් කන්
ලත් පලේ නොදෙම් මැයි බිගුනලෙව් විල් ළඳ

169. දනෝ සවනත හුනු මතින් බිඳ ඳුරු කඳ රැසින්
තමන් තම නොදනිති මතින්
පහළ තුරු රැස් වෙසෙසින්
එවන් වෙණ නද සුන් තනින් තුටුව සුර විලසින්
කිකල්
අසමුද අපි ඉතින් විසුළ අසෙනිය කුසුම් විලසින්

170. එතර පැළ දිගු ළඳ කරන තොප කන් කලු
සඳ වෙල පට දුහුල් හැඳ පන් සිළු
පසු කරන සුලු
තරු වැළ හර පැළැඳ වෙණ වැයුමෙහි සියලු
සැරුණු වැනි ජය කෙළින
ලෙස වැද ගදඹ කුල සිළු මිණෙක සිරිසුලු

171. ජය කෙළියට එ තර ගුත්තිල නම් ඇඳුරු
දැක සැරසුණත් නොවිතර තත් සුන්
වෙණෙහි විසිතුරු
තෙමෙ ද කුමුදාකර නද අසනුව සොඳුරු
පුබුදු කුමුදින් ගතෙව
සුදඟර මම ද ගියෙ මැ යි කී ය පුරඳුරු

172. සඳ කිරණෙහි ගැලී සුරිඳුගෙ එ බසසා
වැහෙන සඳ කත සිලිලී සුරත්
මුදුනත සලසා
ජය කෙළි දැක බලි සිට සුරඟන රැසා
ගලන තුටු කඳුළු සිරි කියෙලී
දෙවිඳුහට සැළකළෝ මෙලෙසා

173. තුරු බිබුළෙන් දිමුත යනුව බරණැස්සමු
එ ම රස් මලෝලඹු ගත දෙව නැත
ඔහු තොපැස්සමු
නිල් නුබ වියන් යුත කවර අප ඇස්සමු
සියල් දිය ජය මඟුල් මැඳුරත
අපි ද වෙණ නද අසන රිස්සමු

174. පුන් සඳ සඳුන් කඩ උන් බස් ළෙන් දරා
උදයග සණෙහි ගා මැඬ මාතලී නම්
රියැදුරා
ගෙන රස සඳුන් මඩ අමතා පුරඳරා
නිසා කල් ගත් කල්හි පිරිබඩ මෙ සේ
පැවසීය බස් ඉඳුරා

175. සුර සෙන් සහ නොමඳ දහසක් සිඳු යොදා
සිය සුර පුරට ගොස් වැද
විජයොත් රතය පබදා
සක් දෙවිදු උන් සඳ ලොව කැලුමෙන් රඳා
සිහිල් පඬුපුල්
සලස්නේ සොඳ දිලෙන රන් දද පෙළින් සූසදා

176. පුල් නිලුපුලැසියෝ ගෙන ගොස් බරණැසට
මියුරු පිල් වරලැසියෝ
ගුත්තිල ඇදුරු රතයට
වැඳ සුර විලසියෝ නංවා අදර කොට
සිරිඳු ගිය කරුණු
පිළිවිසියෝ කීය කැඳවා එව යි මෙ පුරට

177. එස‍ඳෙහි එදෙව් පුත අප පඩිගේ ජය කෙලි
ගුවන් සිඳු මැද ගමනොත
කෙළිනට නොවන ලෙස මැළි
රන් නැව් යුතු එ රත කෙරෙමින් දසත එළි
රැගෙන බරණැස්
පුරට යා ගත උදා වන රිවි මඬල මැය යළි

178. රන් දද නෙලෙන් සැඬ උන් බස් මැඬ එ කල
කෙරෙමින් වලා කඩ කඬ අයෙක්
පවසති මෙ තෙපල
රැසින් ගනඳුරු මැඬ උවහොත් රිවි මඬල
අසා දිව එන රතෙහි සක් හඬ
පියුම් නො පිපෙ ද මෙ ගෙ දිගු විල

179. එපුර වැසි දන රැස පඩි පුදයෙහි නොයෙක
තමන් දොරැ දොරැ එළි බැස
බැඳි දද සැලෙනු දුරු දැක
වඩා කුහුල
දහස කර සපු කැලැයි සැක
නරඹ - නරඹා
සිටිත පෙර දෙස පියා විදහා දිවෙන ගුරුළෙක

180. සිය රැළියෙන් සොඳුරු සහහරු මෙ බන්දා
විදුලිය වලන් තහවුරු පවසති
උන්ට නින්දා
සඳ වෙල කුළ අයුරු වුවොත් ගුරුළින්දා
පෙණිනි ගනරන් රතය විසිතුරු
අඳුරු දුරැ ලන රස් කොයින්දා

181. දුර දුටුවෙන් වෙනස ගුත්තිල ඇදුරු ලද
දැන ගත නො හී ඇති ලෙස අප
රදුට සිවු දිව් රද
සමහර දන මෙ ලෙස පුද කරනුව මෙ සඳ
කියති සිට තම හිතේ අදහස
එවු සක් රුවන මැය මන නඳ

182. කියනු කිම වෙන මේ උන් බසින් නොවැළකි
අප පඬි සඳුගෙ මහිමේ දනන්
පවසන විලසෙකි
දකින ලෙස මෙ සමේ සක් රුවන නම් සකි
දිවෙන පර සක්වළ ස‍ඳෙක මේ
නොයෙක් රුවනනුදුළ එක් රත‍ඟෙකි

183. උන් බස කර නිසරු වැනෙයි සැඩ පවනෙහි
මෙලෙසින් කියති සමහරු රනෙයි
පෑ දද ගුවනෙහි
නොදොඩව් තොපි වියරු පෙනෙයි රන් සක් මෙහි
ස‍ඳෙස් නම් සලකුණෙන්
වෙද දුරු පෙනෙයි සුදු - සිඳු පෙළ ඉදිරියෙහි

184. වෙණ නද ඇසීමට එ බසට මාතලී
ඇදුරා සුරිඳු පුරයට ලෙසින් සිය රැළි
විදුලි
කැඳවා යන ලෙසට තුනු කැලුමෙන් දිලි
එවු දිව රතයෙකැ යි‍මෙ පුරට මෙසේ
කන්කලු බසින් තෙපලී

185. කියමින් සිටි කලට රිපුය අසුරා නම්
සඳ රිවි දහස් එක විට මහිමය
පුරඳරා නම්
බටෙව් එළි කොටවට දනුව ඉඳුරා නම්
පැමිණි දිව රතය පඩි ගෙදොරට මම
යා මාතලී රියැදුරා නම්

186. එස‍ඳෙහි අප ඇදුරු තොප වෙණ නද සුරඹ
දිව රියෙහි උන් රියැදුරු අසමු
ව කිවු ය කර ලොබ
දැකැ සිටැ නොවී දුරු එයින
ප සුරිඳු මොබ
මෙසේ පිළි විසියේ ය
තොරතුරු එවී කැඳවා යන ලෙසට ඔබ

187. රන් ගිරි කුළු මුදුන එයිනප හා සසඳ
ළ හිරු මඬළෙව් බබළන සුරිඳු
පුරයට මන නඳ
රන් රතයෙහි මෙ තැන වඩිනු මැනවැයි යැද
මෙතොප කවරහු ද දැන්
දිලිසෙන පවර දිව රතය ළං කළ සඳ

188. වෙයි ද අසුරින්දා සුර කුමරෙකු ලෙසට
නැතහොත් සක් දෙවින්දා සැරී
බෝසතු රතයට
ම සිත සැක සින්දා නැ‍ඟෙන සිත තුටු කොට
කියව තොප නම් ගොත්
කුමන්දා රිය ද පැන නැංගේය අහසට

189. එතර දිනිදු හිමි දැකැ විලඹුවෝ හැමා
බමර කිකිණි සැදි සියපත් මෙවුන්
දමා
තිසර දිමුතු මුතු හර පැළඳ මනරමා
නොහැර පහස විඳිනට සැදුණු නොව පමා

190. සොඳුරු තුරුණු සිය පත් සිය රස් හැමා ඉඳුරු
දෙසින් වැද නුබ ගඟැ එත
පැතිර අඳුරු
සෙවෙල් තුරු සියපත් සිසි තිසර අතුරු
දහන් පිරුණේ ලොව නොහැර

191. බොල් පිනි බිඳු බැමී ය අතු නැමී ය
මල් මුවරඳ තෙමී ය නල හැමී ය
පුල් තඹරෙහි බිමී ය
බිගු බිමී ය මල් සැර සැව් දැමී ය රිය හිමී ය

192. වැදතුල් ළ හිරු රස් යුග කෙළැ ගිම් ගිමිණි
තුරුමල් වගළ පෙන ගනදුරු
සිඳු සිඳිණි
මනකල් තමලුපුල් වන මිණි ගණ පෙනිණි
එමකල් දෙවන දිනි‍ඳෙව් රිය ද
නික්මිණි

193. කෙරෙමින් සිය යසස බඹ සිරස සේසත්
තෙදගින් ඉඳුරසුන් උණු කරන පෝසත්
වෙසෙමින් තමා දැක තොස වඩන බෝසත්
බලමින් එ සද දෙවි ‍ලොව වඩන බෝසත්

194. ඇලී සුපිපි සපු නා තුරු
වැළැ දිමුතු දිලී කුසුම් බිඳ - බිඳ නම - නමා
අතු
ඇලී ඉඳින කොමළඟ තුනු සිරින් යුතු
බැලී තැනින් තැන සැදි සොඳ උයන් වතු

195. කලා නඳන කැලුමෙව් නුබ තලා යා
දුලා සරණ හස වැළ දිය තලා යා
ලො ල‍ා බමන බිඟු දැල් මනකලා යා
ප ලා ගොසින් පුල් විල් බල - බලා යා

196. අහස් ග‍ඟෙහි වැද එන සුවඳ මඳ නලේ
පහස් ලදින් සතුටු ව කෙළින මිහි තෙලේ

වහස් බැලුම් ලැබ පුරඹුවන මන කලේ
දහස් ගණන් පුර නරඹමිනි ගිය කලේ

197. දුටුයම් සතුන් නෙත් සිත් විසි කරන උදු
මනරම් රුවන් සල් පිල් සිය
දහස් සැදූ
යසකම් නිමල් පහ කුලු සියෙනි සව් සුදු
දිටිගම් නියම් ගම් සව්
සිරිනි පරසිදු

198. ළඳඇල් ගෙවි ලියන් ඉඳ කියන රාගිය
මඳකල් සිට අසමින් කන් පුරා ගිය

සුවදැල් කෙත් රම් දම් සේ පැසී ගිය
සුවිපුල් සිත් සතොසින් දැක පිනා ගිය

199. වනතුරු පටින් දිලිහෙන මනකලාවන්
සුදුනිලඹරින් සුසැදුණු මිහි කළාවන්

මිණිමුතු පෙළින් බබළන මේකලාවන්
දැක දැක ගොසින් ගං හෝ වැලි තලාවන්

200. රැගෙන රදා ගත් මෙන් ඉඳුනිල් නිල
රඟන සුනිල් ගල විදහා පිලින් පිල
මඟන මොනරහන වට රැක වලින් වල
රඟන මොනර ගණ දිටි මඟ ගලින් ගල

201. බැහැර නො ගොස් සිට වැද වැද රළින් රළ
නොහැර පහර දෙන මෙන් යා කුළින්
කුළ
පැහැර පුළිඟු ඉසිනා අං බළින් බළ
ළතර මුවන් පොර දිටි මඟ පළින් පළ

202. පිලි රොනවුල් මලීය
පෙණ මලීය දිවඑනපිලි පිලීය
පිල පිලිය සඳ කැලුමෙව් හැලීය
ඇදැ හැලීය හෙනු දිටු ගඟු ලැලීය සිහිලැලීය

Last Updated on Sunday, 07 August 2011 19:48
 
17.jpg

Download Toolbar

 
 

Most Popular Articles

Latest Articles

Copyright © 2005 - 2016 (ඉස්කෝලේ) eduLanka Online Education School of Sri Lanka