Education Menu

 

Features Menu

 

Additional Menu

 

Now Online

We have 62 guests online
 

@edulanka

 

Follow US

Twitter You Tube Google Plus
Pinterest Facebook EduLanka Blog

 

Information Zone

eduLanka Sinhala

Welcome to eduLanka.LK, Largest online education web site in Sri Lanka & most popular educational web site among Sri Lankan students. EduLanka, Best nonprofit & educational website is provided large numbers of online lessons, education related course information, teachers information, E books, examination result alerts, goverment job alerts, tuition class information, career guide for school leavers and more resources related to education in Sri Lanka. Edulanka provides education related resources from primary education, O-Level & A-Level education, University & Postgraduate education and vocational training education.

EduLanka IDN Domains http://එඩියුලංකා.ලංකා http://எடியுலங்கா.இலங்கை


jobs Mathematics SLAS Exam Dharma Education Results 

Inside Online School

Share Us

Home Page Digital Library - පුස්තකාලය Gutthilaya - ගුත්තිල කාව්‍යය

Gutthilaya - ගුත්තිල කාව්‍යය - Part 03
Sunday, 07 August 2011 19:28

ගුත්තිල කාව්‍යය - Gutthila Kawyaya - Part 03

99. හි ම ක ර සුර සිඳු කොඳ මුතු හැරැහී
පැ හැ ස ර යුරු සුදහර ගෙන වෙරැහී

ම ල ක ර පලු පල වැනි සුරතුරැහී
ම න හ ර සිවු සැට බරණින් සැරැහී

100. වි රි දු නිරිඳු සෙත් අඳවා පියළී
පු රු දු ඔවුන් සිරි ගැනුමෙහි
නියැළී
මු හු දු වසන් මිහි රකිනා නො මැළී
නි රි ඳු මඟුල් මඬලග ගෙන උදුළී

101. පි රි රු සි රෙ න් බබළන සක් සුරඟන
ස ල නු ව නි න් මිස වෙන සක් නො ම
වන
නව යො වු නෙ න් දන මනසක් පිනවන
පි රි ව ර මි න් දස දහසක් වරඟන

102. දි ය ත සතන් මන බැඳි වැඳි සහසේ
කි ය ත නොයෙක් විරුදාවළි සතොසේ
දි ග ත බිහිර කර යුග සිඳු ගොස සේ
ක ර ත පසඟ තුරු ගොස සිට දෙපසේ

103. එක් වැ සිනිඳු වල් විදුනා සුළඟින්
නික් ම දුවන ඉඳුවර දම් සරඟින්
සක් වැ දිළෙන අබරණ රස් තරඟින්
නික් ම එ රජ රජ මැති සෙත් සමඟින්

104. වෙසෙසින් දැනැ පරසිදු සිවු වේදේ
සැබැවින් බොරු නො කරන කී කී දේ
බමුණන් පවසන ජය තුති නාදේ
අසමින් නරනිඳු සඳ සිත පෑදේ

105. දිලි හෙන නුබ ඉඳු සැව් සිය විලසින්
විහි දෙන මිණි අබරණ රැස් පහසින්

පුබු දිත මුව තඹරැති පුර විලසින්
ඉ සු ර න අසෙනිය මල් දැක සතොසින්

106. කලා සපිරි මුව සඳ හස කැල්මෙන්
දු ලා දිමුතු මුතු හර ගඟුලැල්මෙන්
බ ලා සිටින ලිය තම වෙත ඇල්මෙන්
බ ලා පුළුල් දිගු නුවනග බැල්මෙන්

107. සුර සෙන් ගෙනැ සැදි සුදම් සබාවට
සතොසින් පැමිණෙන සුරිඳු සබාවට
අ ව ස න් නොව දිලි රුවන් පබාවට
රජ සෙන් සහ රජ පිවිස සබාවට

108. සරා ලකළකිරුළග මිණිරැස්වද රණගින් නොතැවියෝ
සරා උදය දිවයුරු
බිඹුසිරි ලද රජුගෙන් ලත් පදවියෝ
පුරා උදුළසේ සත් සිහසුන් මැද ජය සිරිනි
නොවියෝ
අරා පවර නරනිඳු වැඩ උන් සඳ දෙසෙක උන්නුය රජ සෙනෙවියෝ

109. පළන් අබරණ දෝ රුපු රණ අරටියෝ
වතුරෙන් සබය කර දෝ රට රැකුමෙහි
බුහුටියෝ
ලොව පරසිඳු සොදෝ රජ අණ දැවටියෝ
උන්නු සුවහස් ගණන් නිරි‍ජඳෝ උන්නු
එක් දෙසෙකැ මහ රැටීයෝ

110. වෙද වෙදහ නිපුණෝ සරසවි වැලැඳියෝ
සතර පිළිපිඹූ දැපුණෝ කව් නළු
රසය විඳියෝ
දිය වැඩෙහි දැපුණෝ සත් සිඳු කිමිඳියෝ
පසෙක උන්නුය පෙරෙවි බමුණෝ
පසෙක උන්නු යැ නොයෙක් සුදියෝ

111. යසින් නො කිළිටියෝ බරත සැක හළුවෝ
ලොව කප් තුරු සෙ සිටියෝ රඟින්
දනමන වෙළුවෝ
වාද ඇසියටියෝ වෙසින් සුලකුළුවෝ
උන්නු සිටු තනතුරු පිහිටියෝ
පසෙක සිටියො යැ නන් නළුවෝ

112. තියුණු නුවණැත්තෝ කිවි බසෙහි රැඳියෝ
රට රකිනා කැමැත්තෝ දනන් සිත
දුක් සිඳියෝ
කුළුණෙන් ළ තෙ‍ත්තෝ කැමැති සිරි විඳියෝ
උන්හ උන්වෙත රජ
ඇමැත්තෝ දෙසෙකැ සිටියෝ නොයෙක් වැඳියෝ

113. සමර සම සුරුවෝ නොයෙක් රට වැස්සෝ
අවි සිප් සරම සුරුවෝ වෙණ නද අසන
රිස්සෝ
පැණ බරණ දැරුවෝ එහි මැ නිසි නිස්සෝ
පසෙක උන්නුය රජ කුමරුවෝ සිටියො
මඩුවෙන් පිටත සෙස්සෝ

114. මදැතුන් බලැත්තෝ ඇවිත් පසු පස්සේ
රුපු සයුර මෙන් මත්තෝ මිල දී
රැගෙන මැස්සේ
අවි සිප් උගත්තෝ වෙණ අසන රිස්සේ
අවට සිටියෝය කඩු ගත්තෝ අයෙක්
සිටියෝය අසු අස්සේ

115. සපැමිණැ නන් දෙසෙන් නැඟි නන් දන සොඳුරු හියවුරු
දරා එකසෙන්
දුහුල බරණින් නිරතුරු විලසින් අසුරු
සෙන් එදා එනුවර තුරු
එවෙන සිටියෝ
නොයෙක් දුනුසෙන් වී ය කප් තුරු සිරිත් විසිතුරු

116. නොහළ විරු සිරියහ දන කැන් නොයෙක් දෙස
රිපඳුරට රිවි උදයහ කියනු
කිම රැස් වු ලෙස
පබල මෙර දිරියහ පිරුණෙන් එ බරණැස
නැඟී රිය රියැදුරෝ සිටියහ
නොවී අවසර පවා පවුරිස

117. මිණි කිකිණි ගැටලූ බෝසත් ද එ දිනා

රන් කම් කළණ පටලූ ජය සිරි සඳ වලඳිනා
රුපුන් මුළු පුටලූ ලෙස සිරුර නඳනා
අසරු අස් සෙනඟ ගෙන වටලූ සුපිරි
සුදු කර සුවඳ දියනා

118. දිගු සොඬ පිහිල්ලෙන් රස මසවුලෙන් යුත්
වැහෙන සෝ දිය හැල්ලෙන්
වළඳා බොජුන් රසවත්
දුරළු දුහුවිල්ලෙන් ඇඳ සොඳ සිනිඳු වත්
ඇතරු සිටියෝ ඇත්
වළල්ලෙන් සඳුන් කොකුමෙන් සරා උරබිත්

119. ඔවුන් වෙත රාසි මිණී කොඬොල සවනත
වෙමින් වෙන වෙන දේසී අගු මිණි
වළලු යුවළත
උනුනැඟැ ගැසි- ගැසී එකා වැළ උර බිත

සිටියො අතුරක් නොවී ගැවැසී සරා පැහැසර සලඹ සරණත

120. බිම සිට බැලීම ට ඉස පිනි දිය නොමඳ
අවසර නැතැයි උස් කොට සුවඳ
මල්
දම් මන නඳ බැඳ මැසි එමැසි පිට විසිතුරු කැරැ පැළැඳ
අයෙක් සිටියෝ වාද
දැකුමට බහා ඇකයෙහි උතුරු සළු සොඳ

121. මෙ සේ සැරැසී ගෙන ගුත්තිල ඇදුරු සඳ
වීණාව ගෙන්වා ගෙන වීණා වයන
ලෙසැ ඉඳ
සමඟ අතැවැසි දන පසෙක පණවන ලද
නික්මැ බාසුරු සිහ රජකු මෙන සුදුසු
අස්නෙක ගොසින් උන්සඳ

122. ජය වෙයි අද මොහු ට නොදැන ම තමා බල
සිතවමිනි දුටු දන හට සබයට
අවුත් නොපැකිල
කර මුව පියුම තුට වැඳ රජ පද කමල
පිවිසි රජු උන් සබා මඬුව ට
දෙසෙක මූසිලයා ද උන් කල

123. රන් ගිරි කුළු බෙයද සිදු වේ මැයි වෙසෙස
දෙ පස දිළි හැලිමෙන් සොඳ
මහ බෝසතුන් අදහස
සිට දෙපසෙහි බොළඳ ඉන් සුර පුරෙන් බැස
ළදුන් දුන් සෙමෙර නල
විඳ - විඳ අවුත් බෝසත්හු දින වන ලෙස

124. රජ සෙන් කොඳ රැසා කර මිණි බරණ රස්
නඳ සඳ කැලුම් විලසා රැසින්
සුර සැව් සුවහස්
කැරැ මඳ මඳ හසා සුරන් සහ සහසැස්
අමා රස බස් පවස - පවසා
නොකර සිටියේ අහස්කුස් හිස්

125. සරණ සල සළඹා දෙ දෙන ම ඉඳ දෙපිට
රැවින් දන මන පොළඹා සව් සත සතන්
තුටු කොට
සිටින නර වරඹා සුර ගඳඹුන් ලෙසට
රුසිරු රිසි ලෙස නරඹ - නරඹා පටන්
ගෙන වෙණ ගායනාවට

126. බැඳි තම නම නිසා නවතා ගගි රියේ
කිවියර කියන වෙසෙසා අසන ලෙස සිත්
පිරියේ
කිවි බස් අස - අසා කර කන් බිහිරියේ
ගැඹුරු පදරුත් විමස - විමසා කරන
වෙණ ගායනා සරියේ

127. බමණ බිගු ඔබිනොබ අප බෝසතුන් මිස
පිටුපත් පහර ලැබ - ලැබ අනිකකු
නොම අසන
ලෙස සුවඳ කළ සබ ගබ සුර රජ සිටැ අහස
සොඳුරු ඉඳුවර කලඹ ඉඹ - ඉඹ තතක්
සිඳුව යි කිය එවිගස

128. එ උන්වෙන් වෙළපා ගුත්තිල මහ සිපි
බඹදත් නිරිඳු සිරිපා සක්දෙව්
බසින් සැතැපී
තොසින් කැරැ පිණිපා මින් දිනමැ යි දැපී
වාද දිනමැයි වෙමින්
සදපා බමර තත පළමුවෙන් සිඳැසි

129. තත මතු ද සින්දේ කෙළෙහි ගුණ සින්දේ
පිළිමල් දප ද සින්දේ මූසිල අන්ද
මන්දේ
දස දිගත ඇන්දේ ජයෙහි ලොබ බැන්දේ
විජය සිරි සඳ ගෙන වැලැන්දේ තමා වීණා
තත ද සින්දේ

130. සුන් එතතින් එ සඳ අනුවණ කම් කෙළේ
පසු කර සුරන් වෙණ නඳ ගුරුන්
ගුණ සිහි නො කෙළේ
දියුණු තියුණු වැ නද නද ඉන් නො පතළේ
නික්ම පැතිරෙන දසත
විනිවිද අයස ම ය මුළු දියත පතළේ

131. දෙවන තුන් වන ත ත
සතර වන පස් වන ත ත
සවන සත්වන ත ත
මෙ සේ සිඳි සඳ මෙ අප බෝසත

132. දිය දිය ගොස පළ කෙරෙමින් සපැමිණි
ගිය ගිය තැන ඉස්වා රන් මුතුමිණ
ගිය
ගිය දිය නද එන මෙන් ගෙන මිණි
සිය සිය ගුණයෙන් වෙණ නද නික්මිණි

133. බියසන් නොව බිගු දැල් රැදි කොපුලී
අවසන් නොව වෙණ නදට ම කුහුලී
මදසන් සුන් පියොවින් සිටි නොසැලී
ගජසෙන් සිතියම් ගජ සිරි කියෙලී

134. කන් කලු වෙණ නද ඇසුමෙහි ලොබින්
රන් රසු දැල් කොලහල වන බියෙනේ
සන් සල නොව එහි පිළි රූ ලෙසිනේ
නන් හය සෙන් සිටියෝ සිටි මතිනේ

135. නිති නිරිඳුගෙ රැකවලෙහි නියුත්තෝ
රුති ලෙස රුපුනොද බිඳ ජය ගත්තෝ
පැති රෙන වෙන නද බැඳුණු සිතැත්තෝ
අති නවි ගිලිහෙන බව නොම දත්තෝ

136. මන මත් කරවන දන මුළු දෙරණා
රසවත් වෙන වෙණ නද නඳ කරණා
සවනොත් සඳ පුරඟන ලොබ දිවුණා

නොදනින් දරුවන් ඇකයෙන් වැටුණා

137. පන් සිළු වීනා නද පසු බැස් වූ
මන් පින වන වෙණ නදයෙන් තොස් වූ
නන් දන නැක් දුටුවන බිය සිස් වූ
මින් රළ වුත් ගං වෙරළට රැස් වූ

138. වෙර වෙණ නද අසමින් සිත සතොසිනි
සර හැර සියොතුන් පියපත් විදමිනි
පුර ඔර වසමින් සිටි රඟ කුම් වැනි
සුර සෙනඟට සුරසුන් පැනැ වූ නැනි

139. යොදා සවන් වෙණ නද රස සුලබව
න දා එකඟ සිත් වන ලෙස සකොබව
ස දා කුලය නොහැර ම එන අසුබව
එ දා ගියේ රිළවුන් සන්සල බව

140. එ මා සත්හු එනදට අසමානය
ස මා නොවෙති කෙවුලෝ උපමානය
ත මා නාද මිහිරැ යි යන මානය
ද මා එයින් වින්දෝ අවමානය

141. අසන රිසින් නයි කැල ඔසොළෝයා
ඔවුන වෙතම සිටිනා ගුරුළෝයා
වයන එටවණ නද ලොබ ම කළෝයා
එදින වයිර සිත සිහි නොකළෝයා

142. බැඳි දන මන වැයුමෙහි ඇදුරෝයා
විඳි සත් සර වෙණ නද මදුරෝයා
රැඳි සතොසින් සැනහුණු ඉඳුරෝයා
වැදි දන සිරි ගත්තු යැ කිඳු‍රෝයා

143. සතොස් කරන වීණා නද ඇසුම ට
නොගොස් සිටින පිල්බර ගණ ගොදුර ට
වෙසෙස් රුවින් තම මැවුවත් බඹ හට
සඳැස් සවන් නොකළැ යි වූ නොසතුට

144. වෙසෙසින් යන නද දිගත පුරා යා
අසමින් ගුරු හිස රඳන ගිරා යා
උමුවෙන් මී අඹ ගත් මියුරා යා
දැමුවෙන් වෙණ නද ම ය මියුරා යා

145. රුති වන පෙතිනැවිදින් සමුවෝ යා
නිති මියුරැති වෙණ නද ළමුවෝ යා
සිති විලි නැති රු විලස මුවෝ යා
නැති නො ගනිති මිනිසුන් හමුවෝ යා

146. නොගොසින් සිටි වන වන නිබ‍ඳේ යා
වෙසෙසින් සුර නද සෙන් නොම‍්ඳේ යා
සතොසින් විඳ විඳ ලොබ නොසි‍ඳේ යා
මෙලෙසින් වෙණ නද අසන ස‍ඳේ යා

147. පටන් සුරිඳු දුන් උපදෙස් සිහි කොට
ඉටන් බෙලෙන් දැමුවෙන් ගුළි අහසට
තුටන් වඩන සුර අඟනෝ බැස සිට
පටන් ගත්තු නව සියයක් නැටුම ට

148. ළඟ ළඟ වා උනුනට කර වාද ය
නොවරදවා වීණා පද වාද ය
රඟඅඟවා සුරඟන රඟ බේද ය
සෙද කරවා රජ සබය පබෝද ය

149. යටැසින් ලන බැල්මෙන් සුර විලසී
වෙසෙසින් දන මන මත් කර එකසී
අහසින් බැස රඟ ගත් රඟ කෙලෙසී
දිසිමෙන් වි ය විදුලිය සිය දහසී

150. දිමුතු යසස් වන් කුසුම සරා ගේ
නුමුතු සුවඳ මල් පැළඳ සරාගේ
දකිතු රඟන සුරඟන රඟ ලාගේ
උමතු ‍ නො වෙද කෙලෙසක සිත කාගේ

151. රූ රැ සේ අදිනාලෙසේ අත් ලෙළ දදී විදුලිය පබා
රන්රසේ එක් වන ලෙසේ වෙණ
නාදනූ පා තබ - තබා
කම්පසේ දෙන සැර ලෙසේ දෙස බල බලා නෙතගින් සබා
මම්කෙසේ
පවසම්එසේ වර සුර ලඳුන්දුන් රඟ සුබා

152. පුන්මදා රා මල් දමින් දිගු සුනිල් වරලස ගොතා
මන්මදා කිතු ලිය ලෙසින්
උර සරා දිලි මුතු ලතා
මන්මදා වන මිණි මෙවුන් නද වෙණ නදින් එක් කොට ඉතා

උන්එදා දුන් රඟ දුටොන් තව සක් සැපත් කවරෙක් පතා

Last Updated on Sunday, 07 August 2011 19:50
 
21.jpg

Download Toolbar

 
 

Most Popular Articles

Latest Articles

Copyright © 2005 - 2016 (ඉස්කෝලේ) eduLanka Online Education School of Sri Lanka