Education Menu

 

Features Menu

 

Additional Menu

 

Now Online

We have 92 guests online
 

@edulanka

 

Follow US

Twitter You Tube Google Plus
Pinterest Facebook EduLanka Blog

 

Information Zone

eduLanka Sinhala

Welcome to eduLanka.LK, Largest online education web site in Sri Lanka & most popular educational web site among Sri Lankan students. EduLanka, Best nonprofit & educational website is provided large numbers of online lessons, education related course information, teachers information, E books, examination result alerts, goverment job alerts, tuition class information, career guide for school leavers and more resources related to education in Sri Lanka. Edulanka provides education related resources from primary education, O-Level & A-Level education, University & Postgraduate education and vocational training education.

EduLanka IDN Domains http://එඩියුලංකා.ලංකා http://எடியுலங்கா.இலங்கை


jobs Mathematics SLAS Exam Dharma Education Results 

Inside Online School

Share Us

Home Page Digital Library - පුස්තකාලය Gutthilaya - ගුත්තිල කාව්‍යය

Gutthilaya - ගුත්තිල කාව්‍යය - Part 02
Sunday, 07 August 2011 19:28

ගුත්තිල කාව්‍යය - Gutthila Kawyaya - Part 02

49. මිහි රස ගී සමඟ අමරහනන් රුවට
කර ගායනා මන රඟ මා ඇඟි අමා රසයට

එවිට ද උන් එ රඟ එයැදුරු වෙන නදට
බලානො සතුටු සිතින් උන් රඟ මෙලොවකවරෙක්
නොවන්නෙද තුට

50. නො මිහිරි ද මේ වෙණ නැත රිවිරැස් පහස
ඇසුහු ද මෙයින් වැඩි වෙණ
නොපිපෙන තඹුරු වන
ලෙස තැනහොත් තැන නුවණ ඔහු වෙන නදින් මිස
කියව නොසතුටු
වන්ට කාරණ අනික් නදෙකින් අපි නොවෙමු තොස

51. ඇදුරු තුටු තොවෙතියි ඇසුට මඟ පල ලද
නො සිතප සිප් නොදනිතියි
සුව මිස මිස දිටු වෙද
උනුමු වෙණ සදතියි ඇසුව ඔහු වෙණ නද
නොදත්තමු ගායනා
කරතියි පසුව කවරෙක්අසාවෙන නද

52. කී සඳ එ වෙළෙඳන් දුටුවන් විසීයා
අපහස ලෙසට මෙ වදන් කරනෙව් උරු
විසීයා
නොම කර සිත නදන් ඔහු වෙණ රසීයා කියා
එයැදුරු යළිත් මෙ වදන් කෙරෙයි
ඇසුවන් සිත් විසීයා

53. නින්දා බස් කියන දුමන මල් ඉදුරු
වෙළෙඳුනි වෙණ වැයිමෙන ලවන ලොබ
ලිය පඳුරු
මට වැඩි තරම් වන එවෙන නද මියුරු
එකකු දුටුවා ඇද්ද වෙන තැන යවන
නොකරන කෙනෙක් කවුරු

54. වෙළෙ‍ඳෝ ඔහුගෙ බස ගොදුරු ලොබ දුරු කර
අසමින් තමන් බරණැස ඔහු
නිවෙස වට තුරු සිර
දන්නා සිප් වෙසෙස නො පැහැර පිය පතර
වණති ගුත්තිල ඇදුරු
මේ ලෙස සියොත්හුද ඉඳ අසති වෙණසර

55. වෙණ වෙණැදුරකු බල‍ ගිජිඳුන් ති මද ගළ
නෑසී ද තෝ මූසිල වෙණ නද
අසා ඔහු කළ
බරණැස් පුර මෙ කල නොසොල්වන කන් තළ
වෙසේ ගඳඹෙක් නමින් ගුත්තිල
තමන් මන දොළ පුරති බිඟු රළ

56. බෝසත් ගුණ නිසා කියත උන් මෙ තෙපල
අන්
ඇදුරන්ට වෙහෙසා ආයෙය ඇදුරු ගුත්තිල
වෙළෙඳුන් කී බසා වැඳ ඔහු පද කමල
අසා
මූසිල ගඳඹ පවසා තමා ආ තතු කීයැ මූසිල

57. එ සේ වුව හොත් හිමි බලමින් ලකුණු ගත
ඔහුට මම අතැවැසි වෙමි දුදන
ගුණ දැන ඔහු සිත
මෙ මිල ආපසු දෙමි නොවසව තෙපි ම වෙත
මමත් ඔබ යන කල සමඟ යෙමි
සිල්පනොදෙමැයි කිවෙන්මඟ සත

58. කියමින් මේ ලෙසට අඳ මව් පියන් හට
වෙළෙඳුන් සමග සහතුට නිතර අත්පා
මෙහෙ කොට
ගොස් බරණැස් පුරට උන්ගෙන් බෝසතුට පිවිස මහ බෝසතුන්ගේ ගෙට
කියැවි
වෙණ සිප් ඉගැන්වීමට

59. මඳක් සැතපී ඉඳ මෙ ලෙසින් නොයෙක වර
මහ බෝසතුන්ගේ සොඳ දෙ මවු පිය
කී මෙහෙවර
රැගෙන වෙණ මන නඳ නොකළ හොත් අනදර
වැයීමට ඔහු පටන් ගත් සඳ වෙතියි
ඔහුගේ නුගුණ නො සමර

60. අඳ මව් පිය දෙදෙන හිමි තම නැණ නැවින්
ඔහු වයන බව නො මැ දැන සැදි
ගී තරහ බෙහෙවින්
කනී වෙණ මීයන වෙණ සිප් මහණවින්
සු සූ යයි අත ගැසු සැක යෙන
කෙළේ ඔහු පරතෙරට මැනවින්

61. එයසා වෙණ තබා වීණා සිප් සකස
සිතෙහි ගරු මන් නො තබා නො හැර ම
ඇදුරු උවදෙස
උන් පද හිස තබා ඉගෙන ගෙන සිතුලෙස
නැමඳ මෙ ලෙසින් කියයි ගඳඹෘ
සිති මූසල ගඳඹා මේ ලෙස

62. උදේනී පුර සිට මුළු දඹදිව් තලට වීණා සිප් ඉගැන්මට
මෙ නුවර උතුම්
මෙ කලට ගුත්තිල පඬි වෙතට
සේවය කළ රජුට
ආමි කොද දැන් එ හිමි කිය මට ගුරු ද
පත් විය මහලු වයසට

63. සගය ඒ ඇදුරා එයින් මේ බරණැස
කිසි කාරියක නුදුරා නිරිඳුගෙ රැගෙන
අදහස
ගියෙය නො ම බැහැරා ගුත්තිල ඇදුරු ලෙස
කිවුය දැන් දැන් එතෙයි ඉඳුරා
දවස් අරිමැයි සිතා සිතු ලෙස

64. හිමි මෙ තොප අවසර මේ ගුත්තිල ඇදුරු
දුනහොත් රජුට මෙ නුවර කෙළෙහි
තෝ දැන් තට ගුරු
සේවය කර නිතොර එ බැවින් තගෙ නිසරු
මෙහි ම ඉඳිමැ යි කීය
දවසැර තෙපුල්කෙලෙසකනොවන්තෙද බොරු

65. එ සඳ මහ බෝසත් ඇතත් සිත ආසා
කැරැ ඔහු කෙරෙහි මෙත් සිත් තම දිවි
රැකුම් පිණිසා
දැක නිරිඳු බඹදත් සිටි මවු පිය ලෙසා
නැමඳ දන්වා ලීය මෙ පවත්
නො කිය බස් ගුරුවරුන් වෙහෙසා

66. අප අතවැසි ඔබට වඩවන දන අටී
සේවය කෙරෙයි හැම විට මොහු ඉදිරියේ
බුහුටී
රිසියෙත හිමි ඔබට පන්සිළු ද නොසිටී
වැටුප් දුන මැනැවි දිවි රැකුමට
එයින් තෙළ තගෙ තෙපුල් නොවටී

67. එ බසට එ නරසී කර ඔහුට නින්දා
පින්වත තොප අතවැසී සෙබෙහි සත සිත
අන්දා
තොප වැටුපෙන් නිසී කියත නරනින්දා
අඩක් වැටුපට යෙදෙයි පැවැසී එතෙමෙ
පැවසී බස් මෙ බන්දා

68. එ අතැවැසි එ ම සඳ මැදහත් නිරිඳු තුම
නරනිඳු පද කමල වැඳ වන බව අප
නො සම සම
දොහොත් මුදුනේ බැඳ තෙපලනු කිම වෙන ම
කියයි මෙ තෙපුල් සිට එසබ මැඳ
සිල්ප දුටු විට දැනෙයි ඔබට ම

69. හිමි සඳිනි මෙ සමේ නිරිඳු සඳ එ බසට
බැලුව මුළු දඹදිව මේ බෝසත්හු
මුව-තඹරට
මියුරු වෙණ වැයුමේ සිය නෙත් බිඟු විහිට
සමව සිටිනෝ අපි දෙ දෙන මේ
එසඳ පැවසී තෙපුල් මෙ ලෙසට

70. හිමි ඔබ ඉදිරියේ නොබා අපවාදය
වැයුවත් වෙණ ඉදිරියේ කෙරෙමි යි
කියයි වාදය
සිල්ප එක සරියේ සොදේ තොප පැදය
එයින් දුන මැනවි පඬි සරියේ
ඉගැන්නූ විලස වෙණ වාදය

71. එ සඳ එ නිරිඳු සඳ ගුරු වුයෙන් තමා
මෙ තෙපුල් කීය මන නඳ දැනෙයි
මොහු සිප් තරමා
දියත දිය දද බැඳ එ බැවින් නොව පමා
පසිඳු පිළි ඇදුරන්ගෙ මන්
බිඳ කියව පුළුවන් ද වෙණ වැයුමා

72. එබසට නො පැකිලී දියැ හී යන දඬට
සිතිවිලි දමෙහි පැකිලී පිහිටක් වෙතත් පෙරැ සිට
තෙපලින් මනකලී දුදනන් හට
පිහිට
එසඳ බෝසත් මෙ සේ තෙපලී නොවව් යන බස් සැබැ කෙළෙ මට

73. ගින්නෙන් නැඟුණූ දුම් කො පමණ ගුණ කළත්
දවතහොත් වැද මහ දුම් දුදනෝ
නොවෙති යහපත්
එම ගිනි කඳ එ දුම් කිරි දියෙනි දෙ‍වියන්
කුමැ යි නොදවා ද ලද
විහිදුම් අඟුරු සුදු වන කලෙක් නම් නැත්

74. වැඳ මගෙ සරණ තල දුරු කර හිරි ඔතප්
වෙණ සිප් උගත් අඳ බල පෙන්විය
දුදන ගුණ ගප්
මොහුට පුළුවන් කල මොහුට අප දුන් සිප්
මෙ මට බැරි කිම පුරුදු
හැමකල පෙවූ කිරි වැන්න විස ගොර සප්

75. අතැවැසි ව ද නොදැමි නුවණ නොසියුම් මට
මොහු හා වාද නොතරම් ගෙන
ගියෙමි සිප් නිම්මට
එතකුදු වුවත් හිමි මා කළ නොදැම්මට
සිල්ප සත් වෙනි දවස
දක්වමි යෙදේ මූ කරන දේ දැන් මට

76. නිරිඳු පද නිය රස් බලව දැන් වූදේ
පිරිසිඳු දියෙන් සිහිලස් ඉගෙන
අප දැන්වූ දේ
කර මුදුනත බිසෙස් කෙරෙමි යෙයි වාදේ
එතර බෝසත් තමාගෙට ගොස්
මෙසෙවු අයටත් සිල්ප සෑදේ

77. වැඳ ගුරුවර සරණ උගත සිප් සොඳ සේ
ඉගෙන වෙන සිප් අපමණ සිටියි
බලවත් වයසේ
නොසිතයි කෙළෙහි ගුණ මට මහළු වයසේ මෙ සේ
සලකා ඔහුගෙ අවගුණ බැරිය
වෙණ ගායනා පෙරැ සේ

78. ඔහු සිරුරෙහි නපුරු ම වෙණ අස මානය
ලකුණු දැක එන උවදුරු ඉන්
කෙළෙමි පෙරැ මානය
දැන දැන ම අප ගුරු දැන් මට ස මානය
බසින් නොකෙළෙමි එදාමොහු
දුරු ඉතින් විඳැ කිම් ද අවමානය

79. කිසි සිප් නොදත්තහු අතැවැසි ව සිටි මට
දුරු රට සිට පැමිණියහු
මූගෙන් වන නිසරුවට
ලෙස සිය පිය සුතහු නො පැමිණ පළමු කොට
සොඳයි ඇතිකළ නියා
අප මොහු ගමන යෙහෙකැයි සිතා වනයට

80. නික්ම පුරයෙන් සෙද අව ගුණයට පිවිසි
එපුරට නුදුරු වන මැද නර
රකුසෙකු ලෙසින් දිසි
ගන සා මඬුලු බඳ කළ ගුණ නොදත් කිසි
සිහිල් සෙවනැති
රුකක් මුල ඉඳ පවිටු දුදනකු කෙළෙමි අතැවැසි

81. උන් සඳ තැවි තැවී ඔහු මවෙත රඳවා
ඔහු ගුණ තෙදින් මැනැවී දුතිමි
වෙණ සිප් සොඳවා

මෙර මුදුනෙහි හිවී එතෙම දැන් තදවා
සුරිඳු පඬුපුල් අස්න හුණු
වී වාද කෙරෙමි යි මෙමා කැඳවා

82. සිහිල් සුව පහසින් අග මුල නො විමසා
සත තොස වඩන වෙසෙසින් දුනිමි
වෙණ සිප් සකසා
එඅසුන් ඒ ලෙසින් ඔහු සම වන නිසා වන්ට කාරණා
බලා දිවැසින්
වනිමි සුර රද මෙ වන පෙදෙසා

83. වග වලසුන් නොයෙක දහසක් නුවන් ලද
හසරින් නොවී බිය සැක මුළු ලොව
බලන හැම සඳ
සිත සතොසින් වැළැක පසිඳු සක් දෙව් රද
එ සේ උන් බෝසතාණන් දැක
මෙමට ඔබ හැර පිහිට කවුරුද

84. සක් සුර ලොවිනැවිත් එබැවින් ඔහු දිනා
සැපැමිණ බෝසතුන් වෙත් දිය
දද දියත බඳිනා
එවන මැඳ මහසත් ලෙසට මහ තෙදිනා
තනි ව උන් කාරණා පිළිවිත්
සුදුසු වරයක් දෙවයි යදිනා

85. ඇසු එතෙපුල් සොඳ ලෙස උයන දිවයුරු
බෝසත් විසින් මන නඳ දුරුකර
රුදුරු දුකඳු රු
තෙපලන අප සසඳ පොබයා මුව තඹු රු
මෙතොපි කවරහු දැයි ඇසු සඳ
මෙසේ පැවසී තෙපුල් පුරඳුරු

86. දහසක් දිවැස් ඇති ගුත්තිල ඇදුරු සඳ
දෙ දෙව් ලොවට මැ අදිපති ඔහු
වාදයට වන් සඳ
මට ඉඳුරු දික් පති වයව තත් සිඳ සිඳ
දනෝ සක් දෙවිඳු යැයි පවසති
නැගෙයි නද සිඳි තනින්මන නද

87. මෙලෙසින් පුරඳරා දියුණූව නොයෙක ලෙස
කී බස් අසා සොඳුරා කර සව්
සතන් සිත තොස
සිත සතොසින් පුරා ඉතිරැ ගෙන බරණැස
කීයැ මේ බස් මෙ අප ඇදුරා
පැතිර යන සඳඑ නද දස දෙස

88. මෙයින් එක ගුළියක්
දමව ඉන් තුන් සියයක්
සුරඟන බැසැ පසක්
සතුටු කර නටති දන මන සක්

89. මෙ බඳු මේ ගුලි තුන පුන් සිසි කැලුම් බට
තෙපි යව ඇදුර ඇරැ-ගෙන
කොඳ මෙන් සතන් තුටු කොට
මම ද එමි එමැ දින දිනමි යි ඔහු මෙ විට
කියා ගිය
ස‍ඳෙහි සක් දෙවිඳුන ගියේ බෝසත් තමාගේ ගෙට

90. පු ර ඳුරු වන් බඹදත් නරපවරා
සැ ර හී වෙණ නද අසනුව මියුරා
පු ර වැසියන් රැස් වන ලෙසැ නො හැරා
බෙ ර පිය වී කරවා මුළු නුවරා

91. පිරිවර රජසෙන් සමඟින් ඉඳිනට
සිරිකර පුරඳුරු විජයොත් පායට
මෙනුවර මැඳ මඬුවක් විසිතුරු කොට
මෙහෙවර කී කවර යි අග මැති හට

92. නි රි ඳු එසඳ වද හළ බස් පිළිගෙන
පු රු දු සියල් සිප් සතරෙහි වෙසෙසින

ප සි ඳු නොයෙක් ඇදුරන් රැස් කරමින
මැ ති ඳු නිදොස් දිගු පුළුලැති බිම ගෙන

93. පු ර ව‍ා සිත් සමග ව රජු ඉඳයා
වෙ ණ වා දය අසනුව රස විඳයා
සො ඳ වා දන මන ලෙස නඳයා
ක ර වා මහ මඬුවක් පුර
මැඳයා

94. ඇ ඳ සිතියම් සිත තුටු කැරැ ඇමගේ
න ඳ දෙන හැම සඳ මඳ මඳ සුළගේ
න ඳ මුතු මිණි රන් රසු දැල් සමගේ
බැ ඳ රන් දද බබළන මිණියටගේ

95. සු දු පිරි සිදු වියනුන් උඩ බඳවා
මු දු ඉඳුවර මල් දම් එහි රඳවා
වි
දු කිඳු යුරු රන් රසු දැල් යොදවා
සැ දු සුර සිඳු බඳු වට තිර අදවා

96. සු ව ඳි න් බි ම පිරිබඩ ගෙන මොනවට
ස ද මි න් සිහසුන මුතු සේසත් යට
න මි න් දෙපසෙහි දිලි රන් මිණි වැට
ඉ සි මි න් අසෙනිය මල් විසිතුරු කොට

97. වෙ සෙ සි න් දුටු දුටු සත සිත පහදා
මෙ ලෙ සි න් මනහර එ මඬුව සුසදා
සි ර සි න් රජු සිරි සරණත නැමඳා
ස තො සි න් දැන්වු සඳ ඒ මැතිඳා

98. සොඳ පුන්සඳ සොමි කිරණින් පිහිකුළු
වැ ද සුර ගහ රළ වට කළ සුලකුළු
න ඳ
සිරි සර පාමින් රන් ගිරි කුළු
ඇ ඳ පිරිසිදු සුදු සිනිඳු කසී සළු

Last Updated on Sunday, 07 August 2011 19:51
 
27.jpg

Download Toolbar

 
 

Most Popular Articles

Latest Articles

Copyright © 2005 - 2016 (ඉස්කෝලේ) eduLanka Online Education School of Sri Lanka