Education Menu

 

Features Menu

 

Additional Menu

 

Now Online

We have 99 guests online
 

@edulanka

 

Follow US

Twitter You Tube Google Plus
Pinterest Facebook EduLanka Blog

 

Information Zone

eduLanka Sinhala

Welcome to eduLanka.LK, Largest online education web site in Sri Lanka & most popular educational web site among Sri Lankan students. EduLanka, Best nonprofit & educational website is provided large numbers of online lessons, education related course information, teachers information, E books, examination result alerts, goverment job alerts, tuition class information, career guide for school leavers and more resources related to education in Sri Lanka. Edulanka provides education related resources from primary education, O-Level & A-Level education, University & Postgraduate education and vocational training education.

EduLanka IDN Domains http://එඩියුලංකා.ලංකා http://எடியுலங்கா.இலங்கை


jobs Mathematics SLAS Exam Dharma Education Results 

Inside Online School

Share Us

Home Page Digital Library - පුස්තකාලය Gutthilaya - ගුත්තිල කාව්‍යය

Gutthilaya - ගුත්තිල කාව්‍යය - Part 01
Sunday, 07 August 2011 19:28

ගුත්තිල කාව්‍යය - Gutthila Kawyaya - Part 01

1. සිය පින් සිරින් සරු සිතුමිණි බදුරු කළ
දෙතිස් ලකුණෙන් විසිතුරු කළඹ
තිළිනෙන් පසු කළ
කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරු පුරණ දන මන දොළ
වඳිමි මුනි උතුමන්
තිලෝ -ගුරු තමා සුරත ම සුර තුරක් කළ

2. සපුරා දස පෙරුම් විඳිමි යි සග සැපත්
පළ කළ බුදුව මනරම් නොවමි යි ආවා
බිය පත්
හරණා බව බිරම් කෙරෙමි යි මොක් සැපත්
වඳමි අදරින් අනඟි සදහම් පතා
ලියවු දහම් ලොත් පත්

3. තමන් පද වන්දන දුටු දුටු දනන් සිතු
කළ පමණකින් නන්දන තුටු කරන සව්
සිරි යුතු
නිවන් සැප වින්දන සමඟ මල් පොල් වතු
වඳිමි මහ සඟන මුනි - නන්දන
ගෙවල් කරවා දෙමින් සඟ සතු

4. සුගත් මෙත් බෝසත් පිරිසිදු යස සඳුන් විදුරත් ත්
නෙත් පියුමත් දිගැ තුන් කුඹු අලෙව් දුන් ගහනත් තිනෙත්
පුත් දුසිරිත
සිත නුදුන් මෙ සත් සුරසත්
ලොවට සෙත් දෙත් සලාවත ජයපාල මැතිඳුන්

5. මුනි පද උතුමඟේ බැඳි කිවියර බසි
තෙවළා දහම් දිවගේ මුනිඳු සිරිතක්
වෙසෙසි
ජය සිරි මඬලගේ ඇසියටි අදහසි
සැදු පැරකුම්බා නිරිඳුගේ කෙළෙන් ආරාදනා
සතොසි

6. මෙත් කුළුනෙත් දැවැටී
දෙන සග සැප න යසසින් ගුණෙන් නොකිලිටි
සිහි
කළවුනට මො හළ රුපු රුදු අරිටී මොක් පුර මහ සියල් සිරි
ලක අග මැතිවැ සිටි
කියම් මුනි රජුගෙ පෙර සි

7. අදිකරණෙහි පසිදු පෙර මහ කිව්වරණ
රජ නීති දත් පිරිසිදු පැවසූ තිලෝ
ගුර
බණ සඳහම් කළ පුරුදු මම මගෙ නැණ පමණ
වෙළෙඳ කුළඹර පුන්සඳක් පඳු කිමි
වරදෙක් වේ ද කි කරුණ

8. පර සතු මලින් පුද සුරඟන ගත් ‍ සෙමෙර
ලද මුනි සඳුට දිය නද දිදුලෙන්
දිලෙන හැම වර
වන පස මලින් පුද සිරි බර තුසී පුර කළ යි පවසනු කවර
වරද ද ඉපිද
විඳ සුර ඉසුරු නොවිතර

9. ඉන් මුනිඳු සිරිතින් හිමි සඳ නුඹ විසින්
රැඳි ම බසසා සතතින් බුදු
වන කැලැ යි වෙසෙසින්
නුවණැතියෙනි බැතින් බඹ සුර සෙන් ගොසින්
බිබී තුටු වවු
සවන් දෝතින් අයැදි සඳ බඳැඳිලිව සතොසින්

10. සිරි කළැකි සගහා තෙදින් දිනි ඳාණන්
මිණි රැසිනි දිගත ගහා සක කුල
සිඳු සඳාණන්
බබලන මහ ගහා සිරින් සුරිඳාණන්
පවර නුවරෙක් වී රජගහා නිසා ස්දො
වුන් මහ රදාණන්

11. සව් සිරිනි සාරය තම තුනු රුව විලස
නිරිඳුගෙ බිම්බිසාරය රසඳුන් කළ
දනන් ඇස එ පුරෙහි උදාරය පසිඳු තුන් ලෝ කුස
වේළු වන නම් වී විහාරය ඉපිද මායා
බිසවගේ කුස

12. තෝ තැනි වන මනා සත් බුමු පියුම් පිට
දම් කිත් ලියට සොබනා සිට
අබිරු සිහ නද කොට
නොයෙක පුද රඳනා පින් බල පෑ ලොපිට පවර
එ වෙහෙරෙහි මන නදනා
පැමිණ නරලොවෙහි රජ සැපතට

13. ලද මොක් සැපත් කළ සිරි කලක්මන් මින් මහ කුළුණු
සිත් නොතකා පියඹ
දුක්මන් රමි යි ලොවට
සෙත් බි ඳ මරුගෙ වික්මන් සසරට
නො වී බිය පත් පැවිදි
වියටි ව කරබිනික්මන

14. මුනි දවස බෝ මැඬ විදුරසුන මරණින්
නිසි ලෙස අරා වඩමින්
විදසුන දම්
දම් සම තිස පිළි විද සිවු සසුන සිව් අසෙකි
කප් සුවහස පසුන් කර මරු සමග
කෙළෙසුන්

15. සතුරු වද සැපත බුදු ව දැන සවනේ සදිනට
පියඹ පිය සුත තුටුව පල සම
වතිනේ දන් දිමෙන්
මහත ගොසින් ඉසිපතනේ ගුගුරුවා සත්
යලක් මිහි-කත උතුම්
දම්සක් පවත්වමිනේ

16. බව රෑ කෙළෙස් සඳ තම සිත් තුළ පහන් කිරණින්
මුහුලු බඹ- සඳ ඔහු දොස්
නො කර සඳහන්
පියුම් වන එම සඳ ලබනු ව සිවු දහන්
දෙසුම් රිවිගෙන් පුබුදුවා
සොඳ පැවිදි කරවා දුන් දහන්

17. කෙරෙන් ලොව මිනිසුන් තෙවළා බණ
ඉගෙන දක්වා නිවන් සුදසුන් තිලෝ ගුරු
මුනි රජු-ගෙන
ඇති කර තුන් සසුන් උගතිමි මම මගෙන
විසී අප මුනිඳු සඳ සුදසුන්
කුමන ගුරුදැයි කියයි මුනිඳුන

18. මෙ අප සුගතිඳු සඳ පෙර වයිරෙන් බැඳි
පොබයා දනන් මන කොඳ විදිනට
බුදුන් මඟැදී
සඟ ගණ ගමන් මැඳ දුනු වායන් යෙදී
වෙහෙරඹර තුරෙහි බබළන සඳ අහෝ
දහමක් සිතේ නොයෙදී

19. ලෙසින් තම තම පණ යන ලෙස නො හැකිළී
රකිනා බුදුන්ගේ බණ අවා පුරය‍ට
නියැළී
පමණ නොකළැකි ගුණ කරනෙව් මඟ හෙළී
සලොවට පින්කෙතවසිටි සඟ -ගණ බුදුන්
මුදුනට ගලක් පෙරැළී

20. රන් මිණි ලෙන් කුසින් මැරුව මුනි මහතා
නිකුත් කෙසරුන් විලසින්
බුදු බව ලැබෙයි නියතා
දිනෙක සිත් සතොසින් කැරැ අනුවන සිතා
නික්මැ තම තම වසන
නිවෙසින් ඇරැවි නාලාගිරි මදැතා

21. රිවි රැස් සුබාවට සසර විය බේදව පැතිරෙන මිනි පබාවට
නොගෙන මුනි
අවවාදය සක් දෙව් සබාවට
කෙළේ සඟ- බේදව නිඟා කළ ඒ දම්- සබාවට
විය නිවනට එමැ
පමාදය

22. රැස්ව එහි වැඩ හිඳ අසෙකි සක්වළ හැම සව් නේ ගෙවා දත් සොඳ බඹ
සුර
නරෝ එක් වැසම මුනි රජුගෙ ගුණ
බඳ එක්ව ද නොවෙති සම තෙපුල් තෙපලන
සඳෙහි මන නද
එයින් මුනි රජ වේ අසම සම

23. මුනිඳුට වයිර බැඳ එක එක බස රසී
විඳිනා නිරා දුක් තද බව දුක් නසයි
එකසී

දෙව්දත්හු නුගුණ ද මුනිඳු සඳ සැහැසී
පහළ විය ඒ සෙබෙහි මෙ ලෙ ද එබඳු
තෙවළා දහම් පැවැසී

24. තුළුණු සව් ලෙව් වෙත මුනි සඳු නිවන්දා
නුවණ සව් නේ පද රුත බඹ සුර
නරන් වන්දා
දහම් සත සිත සිත තිදස පුර වන්දා
පැවැත් වී අප මුනිඳු දිය නෙත
ඔවුන් ගුණ මොහු සිත නො වන්දා

25. කිසිවක් හටත් නැති ඇසැ ඇසැ රස අඳුන්
මුනිඳුට ස නුවනෙක් ඇති දැක
දැක රුසිරු මුනිඳුන්

මෙ ලොවැ සැමට මැ ඇති මෙත සිත තුළැ නුදුන්
වාසනා ගුණ
කිසිවකුත් නැති අහෝ බල බලව දොස් පුහුදුන්

26. අබළුවකින් පමණ මරුට සේ - වටුවන්
නොකළැකි දිය සෙ සතරණ දෙ සැට දිටු
පස වැටුවන්
ලදුව යි පෙදෙස නැණ විලස මිස දිටුවන්
කෙසේ පැවසිය හැකිද බුදුගුණ
කෙළේ තම අත් බැව කිලුටුවන්

27. සියලු මුනි ගුණ මය ඉඳ ඉඳ එක වෙහෙර
දනන් තුටු වන දෙය මය විඳ විඳ
දහම් මනහර
මෙ බඳු බුදු මහිමය සිඳ බිඳ දුක් සසර
නො දත් දෙව් දත් තෙරණුවෝ මය
අනේ දෙව්දත් නුදුටු මොක් පුර

28. යමා මහ පෙළහර මුනි සඳුට වෙර බැඳ
දක්වන වරෙහි මුනිවර දෙව්දත් කුසල්
මුල් සිඳ
නික්මුණු දිය දහර කළ අකුසල් නොමඳ
බැහැර නො කෙළෙ ද කිලුටු මොහු
වෙර පවස- පවසා සඟුන් උන් සඳ

29. ගල මුනිදු මත්තේ ගිමන ලෙස පවනින්
හෙත කිසිවක් නොදත්තේ නිවන බව
දුක් නිවනින්
ගලෙකි පිළිගත්තේ සවන දිව සවනින්
එසෙවු ගුණ මොහු නො පිළිගත්තේ
සවන කර ඒ නැඟී යහනින්

30. රා බී ඇවිසුණේ මරුගෙ තෙද කිපයා
දනපල් වරණ දරුණේ කරවන සුරන් පිණිපා

මුනිඳු දැක දැමුණේ හළ අසුරිඳු දපා
කිමෙක දෙව් දත් තෙර නො දැමුණේ බිමට දිඟු
කළ ස‍ඳෙහි සිරිපා

31. නැඟි දෙරණත සළා
විහිදෙන සුවඳ නොවළා
උදහන රොන් සළා
පියුම් පිට සිට සරණ සහළා

32. රැඳු ලා රසිනේ ලොවැතිපැහැ එක් කොට
බඳුවද කුසුම් ලෙසිනේ කළ රුසිරු
සිතියම් පට
දිලෙන මන නඳිනේ විදහන මෙන් රුවට
වසා තුන් මඬුලු ඇඳ අඳනේ දිවී
පබසර කුලුම් එක විට

33. විදුලි සිරි රඳනා ගොස් බඹ ලොව වැදී
බැඳ කහ බහණ සොබනා ඇඹර නා ලොව
කිමිදී
රන් දමකින් මනා වැද එහි රැළි දිදී
පබලු කළඹක් බඳින ලෙසිනා මෙ ලෙස
සවනක් කැළුම් විහිදී

34. දිලි රන් පැහැ විහිදි දන මන පුබුදුවා
දහ ගැබ වසාලන ලෙද නුවන් ලත්
පල විඳුවා
රන් පලස සිරි ලද ගන අඳුරු බිඳුවා
සුගත් සිවුරෙන් වසත බුදු බඳ මෙ
ලෙස සවනක් රැස් විහිදුවා

35. නිල් මිණි පැහැ සරා රන් රසු ගිගිළියෙන්
කිලිඳු ගහ පැහැ පැහැරා
පවනඹළ දද කෙළියෙන්
සුනිල් රස් දහරා සුවඳ ගඳ කිළියෙන්
දිවී මුළු ලොව තවර-
තවරා නික්ම පිපි ප‍ඬෙර පියවෙළියෙන්

36. උතුළෙව් තුරු සයුර පුද කුසුම් සුවඳ ට
විලිනව ගියා මෙන් මෙර බමණ
බිඟු දැල් විලස ට
මුළු ලොව එක පැතිර ලෙල මිණි දැල් අවට
දිවී රන් වන් කුලුම්
මනහර වැඩම කර දම් සබා මඬුව ට

37. රුවන් රැස් දාරා තරු වල සහස්නේ
ලෙස රත් කැලුම් බාරා මැද තරිඳු
සිරි පුස්නේ
දසනු දෙස පෑරා එසබ මැඳ අස්නේ
දිවී සක්වළ ගලින් බෑරා එසඳ වැඩ ඉඳ
සැප පහස්නේ

38. කිරි සමුදුර උපෑ උදය දිසි යසොබා
වන ලෙස මුළු ලොවට පෑ තඹුරු වන
සිරි පසුබා
හිවි නුබතුරු නො පෑ පවසන බස් තබා

දිවි සඳ රැස් සුදුසු සුදු පෑ එ
උන් මහ සඟන දෙස නරඹා

39. මුනි රද පුදට වන් යහ දසන පබයා
සුර බඹ ගිනි මැදට වන් සපුන් සේ හළ
පිඹයා
විලිසින් රතටි වන් මුව පියුම පොබයා
කෙරෙමි නැඹරණි රැස්මඳට වන් සුවඳ
කර සියලු දම් සබයා

40. පසුකර රුසිරෙන් සුරඹා දැක ඔහු උන් වෙතට
ගොසකර රන් මිණි සළඹා
කැඳවාවුත් පළමු කොට
එනුවර ලිය රඟ නරඹා මිල දී සතුටු කොට
බඹසර සිත වත් කලඹා
යෙදු වීණා ගායනාවට

41. පැහැර රඟන සුරත් රඟා එ කල ඒ ගඳඹා
එපුර සියලු දන සමඟා දක්වා
සිල්ප නොතබා
නිතර කෙළිති සිත සෙ රඟා වෙළෙඳ දන පොළඹා
කවර කලක වෙද එ රඟා
ගනිමි යන සිතිනි දන නොතබා

42. අසුරන් ජයගෙන සිත සේ ඉඳිමි යි නොවීණය
සුරසෙන් කෙළිසැණ කෙළිසේ
දක්වා සිල්ප වීණය
රිසිනන් වෙස් ගෙන සොඳසේ සමඟ උපවීණය
සතොසින් දැන කෙළිති
මෙසේ රැගෙන දැඩි කොට සදා වීණය

43. පුරවා තුනු රුවින් ඇසැස මින් මුන් මනායා
කරවා ගී නැටුම් වෙසෙස
කෙරෙමි යි තොස මනායා
අරවා සත සිත දොම්නස සිතින් සමනායා
පුරවා සී කෙළෙති මෙ
ලෙස කෙළෙ ද වීණා ගායනායා

44. සුර පුර මෙන් බැබැළි බසෙකින් නො දන්නා
එ පුරෙහි සව් සිරින් දිළි
කියන පුවතට පෙන්නා
නුවරුන් නො වී මැළි නො සතුටුව ඉන්නා
වෙළෙඳු දැක ඒ කෙළන
සැණ කෙළි දනන් මෙන් උන් බලා ඉන්නා

45. රිසි රිසි දෙයැරගෙන දැන් මින් මේ වෙළෙඳ
නොයෙක් ලෙස සැරසී ගෙන
දනෝ වෙත් ව යි මන නඳ
නුවරුන් එක් වැ ගෙන කරන වෙණ වෙන නඳ තුමුද
සැණකෙළියට
පටන් ගෙන මැඳුම් සැදුමෙන් සදා එමැ සඳ

46. දනන් මන් තුටු කොට සැරයට ළං නොවන
වීණා ගායනාවට ලිහිණියකු අත්
පසුරෙන
ඇදුරකු තම වෙතට ගනිමි යි තැන් කරන ගෙනෙන
ලෙස පැවසූය එකකුට එකකු මෙන්
ගායනා කෙරෙමින

47. එතෙමෙ තම නුවරා එදසා තුටු නොවන
පසිඳුව වසන ඉඳුරා එ වෙළෙඳ දනන්ගේ
මන වෙණ වයන
මියුරා තුටු කරවන සිතින
නමින් මූසිල ගඳඹ ඇදුරා ලිහිල් සැදුමෙන්
වෙණ සදාගෙන

48. වෙසෙසින් නියම කොට කියනු කිම මහිමා
දුන්නත් ඉසුරු මුළු රට එයැදුරු ගඳඹ
උතුමා
තුටු නොවන එකකුට අවපන් සිළු තමා
ගමක් දෙනමෙන් සතුටු පඬුරට තමා අතැ
වැසි කරනු නියමා

 

 
26.jpg

Download Toolbar

 
 

Most Popular Articles

Latest Articles

Copyright © 2005 - 2016 (ඉස්කෝලේ) eduLanka Online Education School of Sri Lanka